Monitor Polski

M.P.1954.123.1781

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 18 grudnia 1954 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bukowy" obszar lasu o powierzchni 8,30 ha w Leśnictwie Reszel Nadleśnictwa Państwowego Sadłowo, położony w miejscowości Zamławki, powiecie reszelskim województwa olsztyńskiego.
§  2. W skład rezerwatu wchodzi 128 oddział lasu poddział "d" według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1952 - 1961. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
§  3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
1) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny;
2) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach o niedostatecznym odnowieniu naturalnym;
3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
4) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich oraz wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych z wyjątkiem stosowania koniecznych zabiegów odnowieniowych gatunkami rodzimymi rezerwatu ze szczególnym uwzględnieniem buka;
5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;
6) niszczenie gleby i wydobywanie kamieni;
7) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
8) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy;
9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;
10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
§  4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego występującego tu na krańcach swego wschodniego zasięgu.
§  5. Traci moc zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego z dnia 17 lutego 1949 r. nr IV-4-5/49 w sprawie uznania za zabytek lasu o powierzchni 3,20 ha, położonego w powiecie reszelskim, należącego do miasta Reszla, w 35 oddziale, 12 km na południe od m. Reszla i 50 m na wschód od drogi Otry - Sampławki.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.