Monitor Polski

M.P.1954.A-54.747

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 12 maja 1954 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Popień" obszar lasu o powierzchni 8,06 ha w Leśnictwie Jasień Zarządu Lasów Doświadczalnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie, położony w miejscowości Popień, gminie Popień, powiecie brzezińskim województwa łódzkiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi 121 oddział lasu, poddziały a, b, f1, według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1948/49 - 1956/57. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny;
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie;
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
d) pozyskiwanie żywicy, zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich;
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;
f) niszczenie gleby;
g) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
h) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy;
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego występującego na bardzo zróżnicowanym pod względem ekologicznym terenie o charakterystycznych dla poszczególnych typów siedlisk drzewostanach.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.