Monitor Polski

M.P.1954.A-1.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 18 grudnia 1953 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Murckowski" obszar lasu o powierzchni 100,67 ha w Leśnictwie Murcki Nadleśnictwa Katowice, położony w granicach miasta Katowice w województwie katowickim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1981 jako oddziały lasu 83 g-i, 84 f-k, 85 c-h, 98 a-d, 99 a-c, 100 a. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji przemysłowej.
§  2. 2 (skreślony).
§  3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
1) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny;
2) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach, gdzie odnowienie naturalne jest niedostateczne;
3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
4) zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich oraz wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych z wyjątkiem stosowania koniecznych zabiegów odnowieniowych gatunkami rodzimymi rezerwatu, właściwymi dla poszczególnych jego siedlisk, zmierzających do regeneracji i utrzymania naturalnego typu lasu;
5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;
6) niszczenie gleby i pozyskiwanie kamieni;
7) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
8) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy;
9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;
10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
§  4. 3 (skreślony).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. (M.P.89.17.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1989 r.
2 § 2 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. (M.P.89.17.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1989 r.
3 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. (M.P.89.17.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1989 r.