Monitor Polski

M.P.1953.A-84.994

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 25 sierpnia 1953 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Panieńskie Skały" obszar lasu o powierzchni 6,41 ha, położony w Lesie Wolskim w miejscowości Wola Justowska, gminie Wola Justowska, powiecie krakowskim województwa krakowskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi 1 oddział lasu, poddziały a, b, c, d, e, według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego dla Lasu Wolskiego na okres 1947/48 - 1956/57. Granice rezerwatu oznaczono na mapie rezerwatu w skali 1:5.000 stanowiącej załącznik do odnośnej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione jest:
1) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny;
2) zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach, gdzie odnowienie naturalne jest niedostateczne;
3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
4) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich oraz wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych, z wyjątkiem stosowania koniecznych zabiegów odnowieniowych gatunkami rodzimymi rezerwatu i pielęgnacyjnych w podrostach i młodnikach;
5) niszczenie lub uszkadzanie drzew, innych roślin i przedmiotów w rezerwacie;
6) niszczenie gleby, łupanie skał i pozyskiwanie minerałów i kamieni;
7) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
8) zanieczyszczanie terenu i przedmiotów w rezerwacie, wzniecanie ognia;
9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;
10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń sportowych, rozrywkowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i społeczno-kulturalnych jedynego pod Krakowem fragmentu lasu naturalnego z malowniczymi, występującymi na powierzchni skałami wapiennymi. Ze względu na oryginalne cechy krajobrazu rezerwat poza wartościami przyrodniczo-naukowymi przedstawia duże znaczenie dla mieszkańców Krakowa, jako teren wycieczek i spędzania wczasów w atmosferze spokoju i otoczenia naturalnej przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.