Monitor Polski

M.P.1953.A-30.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 19 marca 1953 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1 Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Borek" obszar lasu o powierzchni 64,70 ha, położony w Leśnictwie Borek Nadleśnictwa Dąbrowa Zielona na terenie gromady Koniecpol w powiecie włoszczowskim województwa kieleckiego.
2. 2 W skład rezerwatu wchodzą oddziały 102 a, b, c, d, f, g, h, i, 103 a, b, c, d, f, 104 a, b, c, d, f oraz 105 a, b, c, d, f, g, h, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1964-1973 r. Granice rezerwatu zostały oznaczona na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione jest:
a) normalne użytkowanie lasu, wszelkie natomiast wykonywane w rezerwacie czynności gospodarcze powinny być dostosowane do potrzeb ochrony przyrody, a ilość możliwych do pobierania użytków drzewnych określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody;
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie;
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
d) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich;
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;
f) niszczenie gleby i wydobywanie kamieni;
g) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
h) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy;
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych kompleksu leśnego o urozmaiconych wielogatunkowych drzewostanach, posiadających cechy zespołów naturalnych. Obiekt spełnia poza tym wybitną pod względem biologicznym rolę w krajobrazie będąc na znacznej przestrzeni jedynym w okolicy zadrzewieniem.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez ust. 1 zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. (M.P.65.33.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1965 r.
2 Ust. 2 zmieniony przez ust. 1 zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. (M.P.65.33.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1965 r.