Uznanie chałupników wykonujących pracę na rzecz niektórych zakładów handlowych za pracowników w rozumieniu przepisów dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Monitor Polski

M.P.1963.43.218

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 11 maja 1963 r.
w sprawie uznania chałupników wykonujących pracę na rzecz niektórych zakładów handlowych za pracowników w rozumieniu przepisów dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 77 i art. 116 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) oraz § 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lipca 1960 r. w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1960 r. Nr 37, poz. 220, z 1961 r. Nr 1, poz. 4 i z 1962 r. Nr 55, poz. 280), zwanego dalej "rozporządzeniem", w uzgodnieniu z Komitetem Pracy i Płac zarządza się, co następuje:
Uznaje się na warunkach określonych w rozporządzeniu za pracowników w rozumieniu przepisów dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) chałupników wykonujących pracę na rzecz:
1)
Biur Handlowych "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców,
2)
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.