Monitor Polski

M.P.1961.71.303

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 5 lipca 1961 r.
w sprawie uznania chałupników wykonujących pracę na rzecz niektórych zakładów handlowych za pracowników w rozumieniu przepisów dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lipca 1960 r. w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1960 r. Nr 37, poz. 220 i z 1961 r. Nr 1, poz. 4), zwanego dalej "rozporządzeniem", w uzgodnieniu z Komitetem Pracy i Płac zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się na warunkach określonych w rozporządzeniu za pracowników w rozumieniu przepisów dekretu z dnia 5 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) chałupników wykonujących pracę na rzecz:
1) Przedsiębiorstwa Państwowego "Moda Polska" w Warszawie,
2) Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Galanteryjnymi w Łodzi - Oddział Przetwórstwa Chałupniczego w Łodzi i Działy Produkcji Chałupniczej w Oddziałach w Krakowie, Opolu, Warszawie i Wrocławiu.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 6 sierpnia 1960 r.