Uzgadnianie poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.

Monitor Polski

M.P.1973.32.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 12 lipca 1973 r.
w sprawie uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.

W celu usprawnienia trybu uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej na podstawie § 23 uchwały nr 75 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 23, poz. 133) i w związku z uchwałą nr 33 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie uzgadniania z Ministrem Górnictwa i Energetyki poczynań w sprawach dotyczących inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej (Monitor Polski Nr 10, poz. 49) zarządza się, co następuje:
Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji lub dokumentacja uproszczona (jednostadiowa) oraz projekty wieloletnich i rocznych planów gospodarczych w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej, dotyczące budowy obiektów określonych w § 2 i 3 uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie uzgadniania z Ministrem Górnictwa i Energetyki poczynań w sprawach dotyczących inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej, zwanej dalej "uchwałą", uważa się za uzgodnione z Ministrem Górnictwa i Energetyki, jeżeli uzgodnienie nastąpi odpowiednio z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej lub właściwym okręgowym inspektoratem gospodarki paliwowo-energetycznej, stosownie do przepisów niniejszego zarządzenia.
Okręgowe inspektoraty gospodarki paliwowo-energetycznej są zobowiązane, na wniosek inwestora lub działającego w jego imieniu biura projektów, do zaopiniowania w trakcie sporządzania założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji lub innej dokumentacji inwestycyjnej podstawowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej, jak dobór rodzajów paliwa i energii lub podstawowych urządzeń energetycznych.
1.
Założenia techniczno-ekonomiczne oraz dokumentacja uproszczona (jednostadiowa), sporządzane dla obiektów wymienionych w § 3 uchwały, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2, podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo okręgowym inspektoratem gospodarki paliwowo-energetycznej.
2.
Uzgodnieniu z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej podlegają założenia techniczno-ekonomiczne następujących inwestycji:
1)
elektrowni i elektrociepłowni,
2)
ciepłowni o wydajności 80 Gcal/h i wyższej,
3)
magistralnych sieci ciepłowniczych o zdolności przesyłowej 80 Gcal/h i wyższej,
4)
sieci i odbiorników gazu o zużyciu powyżej 20.000 Gcal rocznie,
5)
zakładów przemysłowych o rocznym zużyciu energii cieplnej co najmniej 200.000 Gcal lub energii elektrycznej co najmniej 60.000 MWh,
6)
innych obiektów, jeśli podlegają zatwierdzeniu przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego).
3.
Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji oraz dokumentacja uproszczona (jednostadiowa), podlegające uzgodnieniu stosownie do przepisów ust. 1 i 2, powinny być przekazywane właściwemu terenowo okręgowemu inspektoratowi gospodarki paliwowo-energetycznej.
4.
Przekazywane do uzgodnienia założenia techniczno-ekonomiczne (dokumentacja uproszczona) powinny zawierać:
1)
część energetyczną wraz z uzasadnieniem ekonomicznym rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej i doboru właściwych paliw i nośników energii,
2)
potwierdzenie zapewnienia pokrycia przewidywanego zapotrzebowania na paliwa gazowe i ciekłe lub energię oraz dostawy odpowiednich asortymentów i gatunków węgla udzielonego przez właściwe jednostki organizacyjne (jednostki zarządzające wspólną siecią elektryczną, cieplną lub gazową, Centralę Zbytu Węgla, Centralę Produktów Naftowych i inne),
3)
ogólne i techniczne warunki przyłączania urządzeń energetycznych do wspólnej sieci, ustalone przez jednostkę zarządzającą wspólną siecią elektryczną, cieplną lub gazową,
4)
opinię właściwego organu koordynującego szczebla wojewódzkiego lub powiatowego prezydium właściwej terenowo rady narodowej, wydaną stosownie do przepisów uchwały nr 118 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1969 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji towarzyszących i wspólnych (Monitor Polski z 1969 r. Nr 31, poz. 227 i z 1971 r. Nr 31, poz. 198) i uchwały nr 109 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1971 r. w sprawie lokalizacji inwestycji (Monitor Polski Nr 31, poz. 198).
5.
Okręgowy inspektorat gospodarki paliwowo-energetycznej może domagać się w ciągu 7 dni od otrzymania założeń techniczno-ekonomicznych, o których mowa w ust. 4, nadesłania także innych części składowych założeń techniczno-ekonomicznych, jeżeli okaże się to niezbędne dla dokonania uzgodnienia.
6.
Uzgodnienie założeń techniczno-ekonomicznych oraz dokumentacji uproszczonej (jednostadiowej), odpowiadających przepisom ust. 4 i 5, powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
W razie zamierzonej realizacji inwestycji na podstawie projektu typowego części energetycznej obiektów wymienionych w § 3 uchwały uzgodnieniu z właściwym terenowym okręgowym inspektoratem gospodarki paliwowo-energetycznej podlega celowość jego zastosowania w warunkach lokalnych i ewentualny wybór wariantu.
W razie gdy z analizy zgłoszonych do uzgodnienia założeń techniczno-ekonomicznych lub dokumentacji uproszczonej (jednostadiowej) wynika możliwość scalenia niektórych inwestycji przez realizację inwestycji wspólnej o niższym relatywnie koszcie lub o wyższej ekonomicznie efektywności. Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej lub okręgowy inspektorat gospodarki paliwowo-energetycznej występuje do właściwego organu koordynującego szczebla wojewódzkiego lub powiatowego prezydium właściwej terenowo rady narodowej z odpowiednimi wnioskami o wszczęcie postępowania określonego w § 5 ust. 1-3 i § 17 ust. 1 uchwały nr 118 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1969 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji towarzyszących i wspólnych.
1.
Import urządzeń energetycznych i energochłonnych urządzeń technologicznych oraz nabycie licencji na te urządzenia dla inwestycji wymienionych w § 2 i 3 uchwały może mieć miejsce po uzgodnieniu z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. Uzgodnieniu podlega dobór urządzeń oraz zużycie paliw lub energii przez te urządzenia.
2.
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane przed zaciągnięciem zobowiązań w stosunku do dostawcy zagranicznego.
1.
Projekty wieloletnich i rocznych planów gospodarczych o charakterze branżowym w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej, dotyczące budowy obiektów wymienionych w § 2 uchwały, podlegają uzgodnieniu z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
2.
Uzgodnienie powinno być przeprowadzone w terminach ustalonych na opracowanie projektów narodowych planów gospodarczych.
1.
Projekty rocznych lub wieloletnich planów gospodarczych o charakterze regionalnym lub lokalnym w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej, dotyczące budowy obiektów wymienionych w § 2 uchwały, podlegają uzgodnieniu z właściwym okręgowym inspektoratem gospodarki paliwowo-energetycznej.
2.
Uzgodnienie powinno być przeprowadzone w terminach ustalonych na opracowanie projektów planów gospodarczych i urbanistycznych.
Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 maja 1964 r. w sprawie uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej (Monitor Polski Nr 34, poz. 149).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.