Monitor Polski

M.P.1964.34.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 12 maja 1964 r.
w sprawie uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.

§  1.
1. Uzgodnienie projektów wieloletnich i rocznych planów gospodarczych w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej, dotyczących budowy obiektów wymienionych w § 2 uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie uzgadniania z Ministrem Górnictwa i Energetyki poczynań w sprawach dotyczących inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej (Monitor Polski Nr 10, poz. 49), zwanej dalej "uchwałą", uważa się za dokonane, jeżeli projekty te zostaną uzgodnione z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
2. Uzgodnienie powinno być przeprowadzone w terminach ustalonych dla opracowywania projektów narodowych planów gospodarczych.
3. Do uzgodnienia powinny być nadsyłane wycinki projektów wieloletnich i rocznych planów gospodarczych (ust. 1) zawierające:
1) nazwę inwestora,
2) nazwę planowanego obiektu,
3) miejscowość budowy obiektu,
4) wysokość rocznych nakładów inwestycyjnych na budowę obiektu,
5) terminy realizacji budowy obiektu,
6) dane dotyczące charakterystyki energetycznej planowanego obiektu, a w szczególności wielkość produkcji energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych, zapotrzebowanie na paliwa i energię, zdolność przesyłową sieci cieplnych, gazowych i elektrycznych.
4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z udzieleniem zapewnienia pokrycia przewidywanego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię.
§  2.
1. Uzgodnienie założeń inwestycji oraz projektów wstępnych lub - w razie braku projektu wstępnego - projektów podstawowych (techniczno-roboczych) inwestycji obiektów wymienionych w § 3 uchwały uważa się za dokonane, jeżeli założenia te lub projekty zostaną uzgodnione z właściwymi terenowo dla danego zamierzenia inwestycyjnego okręgowymi inspektoratami gospodarki paliwowo-energetycznej.
2. Uzgodnienie założeń inwestycji powinno nastąpić przed wystąpieniem o zatwierdzenie tych założeń.
3. Uzgodnienie projektu wstępnego lub - w razie braku projektu wstępnego - projektu podstawowego (techniczno-roboczego) powinno nastąpić przed wystąpieniem o jego zatwierdzenie.
§  3. Do nadsyłanych w celu uzgodnienia założeń inwestycji powinny być dołączone:
1) uzasadnienie ekonomiczne rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej i doboru właściwych paliw i energii,
2) potwierdzenie zapewnienia pokrycia przewidywanego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię oraz dostawy odpowiednich asortymentów i gatunków węgla udzielanego przez właściwe jednostki organizacyjne (jednostki zarządzające wspólną siecią elektryczną, cieplną lub gazową, Centralę Zbytu Węgla i inne),
3) opinia prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej wydana stosownie do przepisów uchwały nr 67 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji (Monitor Polski Nr 19, poz. 104).
§  4.
1. W celu uzgodnienia projektu wstępnego lub - w razie braku projektu wstępnego - projektu podstawowego (techniczno-roboczego) powinny być nadesłane:
1) część energetyczna projektu wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,
2) ustalone przez jednostkę zarządzającą wspólną siecią elektryczną, cieplną lub gazową - ogólne i techniczne warunki przyłączenia urządzeń energetycznych do wspólnej sieci,
3) opinia prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej wydana stosownie do przepisów uchwały nr 67 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji.
2. Okręgowy inspektorat gospodarki paliwowo-energetycznej może domagać się nadesłania także innych części projektu wstępnego lub podstawowego (techniczno-roboczego) nie wymienionych w ust. 1, w razie gdy okaże się to niezbędne dla uzgodnienia projektu.
§  5. Nadsyłane do uzgodnienia założenia inwestycji i projekty wstępne lub podstawowe (§ 2) powinny odpowiadać warunkom określonym w przepisach dotyczących sporządzania i zatwierdzania założeń i projektów inwestycji (założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
§  6. Jeżeli z analizy zgłoszonych do uzgodnienia założeń i projektów wstępnych lub podstawowych wynika możliwość scalenia niektórych inwestycji przez realizację inwestycji wspólnej o niższym relatywnie koszcie lub o wyższej ekonomicznie efektywności (wspólne kotłownie i elektrociepłownie, wspólne sieci energetyczne itp.), uzgodnienie przeprowadza się po wszczęciu postępowania określonego w § 6 uchwały nr 67 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.