§ 7. - Uzgadnianie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1964.22.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1964 r.
§  7.
1.
Uzgodnienie, o którym mowa w § 6 ust. 1, następuje przez przesłanie zamawiającemu przez wykonawcę kalkulacji uzasadniającej proponowaną cenę.
2.
Kalkulację, o której mowa w ust. 1, przesyła wykonawca zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.
3.
Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kalkulacji zawiadamia wykonawcę o przyjęciu ceny lub zgłasza w tym terminie zastrzeżenia do poszczególnych pozycji kalkulacji, zwracając jeden egzemplarz kalkulacji wraz z uwagami.
4.
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń zawiadamia zamawiającego o ich przyjęciu lub skierowaniu wniosku o ustalenie ceny do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.