Art. 2. - Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

Monitor Polski

M.P.2016.693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2016 r.
Artykuł  2.
1.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający ważne paszporty dyplomatyczne, wyznaczeni do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej mających swoją siedzibę na terytorium państwa drugiej Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium państwa tej Strony, wyjazdu i pozostawania tam bez posiadania wiz przez okres akredytacji, na podstawie dokumentu potwierdzającego ich oficjalny status.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1, przysługują również małżonkom oraz małoletnim dzieciom oddelegowanych obywateli, pod warunkiem że osoby te pozostają z oddelegowanym obywatelem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz posiadają ważny paszport dyplomatyczny.
3.
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stron będą z wyprzedzeniem informować się wzajemnie o osobach, o których mowa w ustępach 1 i 2.