Uzbekistan-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Taszkent.2007.10.02.

Monitor Polski

M.P.2008.82.721

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2008 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej,
podpisana w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

kierując się postanowieniami Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, podpisanego w Warszawie w dniu 11 stycznia 1995 r.,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

dążąc do dalszego umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Uzbekistanu,

uzgodniły, co następuje:

1.
Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, w oparciu o zasady równości i wzajemnych korzyści i zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.
2.
Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:
1)
wykorzystanie potencjału gospodarczego dla dalszego wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych,
2)
intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w zakresie zwiększenia wymiany handlowej, a także w obszarze inwestycji, innowacji i finansowania przedsięwzięć gospodarczych,
3)
rozbudowę infrastruktury transportowej,
4)
rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana w szczególności przez:

1)
rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w szczególności w obszarze:

- przemysłu lekkiego;

- przemysłu chemicznego;

- elektroenergetyce, sektorze naftowym i gazowym;

- przemysłu samochodowego;

- przemysłu przetwórczego;

- przemysłu rolno-spożywczego,

2)
realizację projektów inwestycyjnych obejmujących projektowanie, budowę, remont, przebudowę, wdrożenie nowych technologii oraz modernizację w zakresie technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony lub wspólny udział podmiotów gospodarczych państw każdej z Umawiających się Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich,
3)
wdrażanie różnorodnych form finansowania, ubezpieczania oraz udzielania gwarancji,
4)
współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,
5)
sprzyjanie współpracy między izbami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami państw Umawiających się Stron zrzeszającymi podmioty gospodarcze,
6)
rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach państw Umawiających się Stron oraz na terytoriach państw trzecich,
7)
inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach i wystawach, organizacji misji gospodarczych oraz wdrażanie innych przedsięwzięć związanych ze współpracą gospodarczą,
8)
rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.
1.
Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów i mieszanych izb gospodarczych, a także innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terytoriach ich państw.
2.
Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego prowadzą one działalność.

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1)
prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,
2)
przedsięwzięć sprzyjających nawiązywaniu współpracy między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw, targów i misji gospodarczych.
1.
Umawiające się Strony powołują Polsko-Uzbecką Międzyrządową Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej "Komisją".
2.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1)
dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu współpracy gospodarczej,
2)
identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i przygotowanie propozycji w celu ich eliminacji,
3)
przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju i umocnienia dwustronnej współpracy gospodarczej,
4)
omawianie spraw spornych związanych ze stosowaniem lub interpretacją postanowień niniejszej umowy.
3.
Komisja składa się z sekcji polskiej i uzbeckiej, pod przewodnictwem przewodniczących powoływanych przez każdą z Umawiających się Stron. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji może tworzyć grupy robocze, określając ich zadania.
4.
Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Uzbekistanu. Z inicjatywy każdego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.
5.
Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią stanowiony.
6.
Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół w języku polskim, uzbeckim i rosyjskim.
1.
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Uzbekistanu, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.
2.
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z jej członkostwa w Unii Europejskiej.
3.
Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, podpisana we Florencji dnia 21 czerwca 1996 r., wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, ma pierwszeństwo w zakresie spraw objętych niniejszą umową.
1.
Za wzajemną zgodą Umawiających się Stron do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w formie odrębnych protokołów stanowiących integralną część niniejszej umowy.
2.
Protokoły, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wchodzą w życie zgodnie z trybem przewidzianym w artykule 8 niniejszej umowy, chyba że protokoły stanowią inaczej.
1.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wypełnieniu przez Umawiającą się Stronę wewnętrznych procedur niezbędnych dla jej wejścia w życie.
2.
Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze powiadomienia drugiej Umawiającej się Strony w formie pisemnej. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez jedną z Umawiających się Stron stosownego powiadomienia.

Sporządzono w Taszkencie dnia 2 października 2007 roku, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności pomiędzy Umawiającymi się Stronami przy interpretacji niniejszej umowy rozstrzygającym będzie tekst w języku rosyjskim.