Uzbekistan-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej. Warszawa.2003.07.10.

Monitor Polski

M.P.2004.1.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2005 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej,
podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując się pragnieniem pogłębiania i rozwijania konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, postanowiły, co następuje:
1.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Uzbekistanu kredytu w wysokości 15.000.000,00 USD (słownie: piętnastu milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem, na finansowanie w Republice Uzbekistanu projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju szkolnictwa i ochrony zdrowia. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 90 % (słownie: dziewięćdziesięciu procent) wartości kontraktów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami z Rzeczypospolitej Polskiej a przedsiębiorcami z Republiki Uzbekistanu na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Polsce, jak również usług, włączając technologie. Indywidualne kontrakty będą zawierane w ramach projektów począwszy od daty wejścia w życie niniejszej umowy.
2. 1
 Kredyt będzie wykorzystany do dnia 25 sierpnia 2007 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.
1.
Niniejsza umowa, jak również pozyskiwanie kontraktów w ramach poszczególnych projektów, finansowanych w ramach tej umowy, muszą być zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits i innych, związanych z tym aktem, dokumentach OECD.
2.
Rząd Republiki Uzbekistanu potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i udzieli Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnej pomocy w zakresie wiążącym się z koniecznością przestrzegania wyżej wymienionych przepisów OECD.
3.
Zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, Polska jest zobligowana do notyfikowania do OECD niniejszej umowy, jak również wszystkich projektów finansowanych w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikację do OECD niniejszej umowy oraz wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie bezzwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy lub indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. OECD nie może zgłosić istotnych zastrzeżeń co do zgodności niniejszej umowy oraz projektów finansowanych na jej podstawie z wymogami Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits.
4.
Projekty notyfikowane do OECD zgodnie z procedurą zawartą w Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp 2.
5.
Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców obu Stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
1.
Indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2.
Indywidualne kontrakty będą zawierane pomiędzy przedsiębiorcami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Uzbekistanu, zatwierdzone przez odpowiednie Umawiające się Strony.
3.
Kontrakty wymienione w ustępie 1 muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
a)
Ministerstwo Finansów Republiki Uzbekistanu poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Uzbekistanu;
b)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej prześle do Ministerstwa Finansów Republiki Uzbekistanu pisemną akceptację kontraktu;
c)
kontrakt wejdzie w życie w terminie 15 dni od daty wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Republiki Uzbekistanu pisemnej akceptacji kontraktu;
d)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni.
1.
Wartość dostaw maszyn, urządzeń i materiałów z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu oraz usług, włączając technologie, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie będzie przekraczać kwoty 16.666.667,00 USD (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem dolarów USA), co stanowi wartość Kredytu, o którym mowa w artykule 1 ustęp 1, powiększoną o wartość płatności gotówkowych, o których mowa w ustępie 2 punkt a.
2.
Płatności z tytułu podpisanych i realizowanych kontraktów będą dokonywane w dolarach USA w następujący sposób:
a)
10 % (słownie: dziesięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w gotówce w ciągu 30 dni roboczych od daty wejścia w życie kontraktu po okazaniu gwarancji zwrotu zaliczki;
b)
pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane z rachunku kredytowego stosownie do warunków kontraktów, które będą zawierane pomiędzy polskimi i uzbeckimi przedsiębiorcami.

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków dla polskiego przedsiębiorcy mającego swą siedzibę w Polsce, zgodnie z warunkami odpowiedniego kontraktu oraz porozumieniem bankowym zawartym zgodnie z artykułem 10 ustęp 1.

1.
Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w dolarach USA.
2.
Udział dostaw maszyn, urządzeń, materiałów, technologii i usług polskiego pochodzenia w ramach niniejszej umowy nie może być niższy niż 80 % (słownie: osiemdziesiąt procent). Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału i/lub oficjalnego świadectwa pochodzenia.
3.
Maszyn, urządzeń, materiałów i technologii, eksportowanych zgodnie z niniejszą umową z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu, nie wolno reeksportować do kraju trzeciego bez uprzedniej zgody Strony polskiej.

Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 30 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w dolarach USA, w dniu 15 czerwca i 15 grudnia danego roku, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

1.
Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,16 % (słownie: zero przecinek szesnaście setnych procenta) rocznie.
2.
Odsetki będą płatne w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od momentu wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.
3.
Pierwsza spłata odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu jest płatna w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365[366]/360).
5.
W przypadku gdyby Rząd Republiki Uzbekistanu nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5 % (słownie: jeden przecinek pięć dziesiątych procenta) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1.
6.
Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w USA, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w City w Nowym Jorku są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

1.
W ciągu możliwie najkrótszego czasu od daty wejścia w życie niniejszej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, upoważniony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, oraz National Bank for Foreign Economic Activity Republiki Uzbekistanu (dalej: NBU), upoważniony przez Rząd Republiki Uzbekistanu, doprowadzą do zawarcia porozumienia bankowego dla realizacji niniejszej umowy.
2.
W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię NBU, o nazwie "Kredyt w pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Uzbekistanu", dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat rat kapitałowych i należnych odsetek. NBU, działając w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Bank Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki będą wolne od wszelkich opłat.
1.
Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, które mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych dla wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.
Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie, poza Kredytem.
3.
Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z umową, nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Republiki Uzbekistanu.

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, związane ze stosowaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.

Za dzień wejścia w życie umowy uważa się datę otrzymania noty późniejszej.

Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

1 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez Porozumienie z dnia 22 sierpnia 2005 r. (M.P.06.11.148) zmieniające nin. umowę z dniem 22 sierpnia 2005 r.