Uwzględnienie projektów wynalazczych w planach rozwoju techniki.

Monitor Polski

M.P.1962.60.288

Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1962 r.

PISMO OKÓLNE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW TECHNIKI
z dnia 14 lipca 1962 r.
w sprawie uwzględniania projektów wynalazczych w planach rozwoju techniki.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi uwzględniania w planach rozwoju techniki realizacji wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich wyjaśnia się, co następuje:
1)
Zadania związane z dokonywaniem badań, prób, budową prototypów i innymi pracami mającymi na celu wprowadzanie do produkcji projektów wynalazczych należy włączać do rocznych planów rozwoju techniki przedsiębiorstw, a w przypadkach szczególnej wagi i o dużym znaczeniu dla branż - do planów rozwoju techniki zjednoczeń lub ministerstw.
2)
Koszty związane z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1, powinny być finansowane w zależności od swego charakteru z przewidzianych na ten cel funduszów.
3)
Rzeczowe koszty przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, jeżeli odpowiadają warunkom ustalonym w przepisach o przeznaczeniu Funduszu Postępu Technicznego (zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia - Dz. U. z 1958 r. Nr 61, poz. 302 i z 1960 r. Nr 19, poz. 114) - mogą być finansowane ze środków tego funduszu.
4)
Do kosztów, o których mowa w pkt 3, nie wlicza się wynagrodzeń dla twórców projektów wynalazczych, w tym również wynagrodzeń za realizację danego projektu i jego rozpowszechnianie; zasady przyznawania tych wynagrodzeń określają odrębne przepisy.