Monitor Polski

M.P.1964.35.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 11 maja 1964 r.
w sprawie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się:
1) Urząd Celny w Bydgoszczy,
2) Urząd Celny w Olsztynie,
3) w Bielsku-Białej - Oddział Urzędu Celnego w Zebrzydowicach.
2. Znosi się Urząd Celny w Korszach z siedzibą w Skandawie przez przekształcenie go na oddział Urzędu Celnego w Olsztynie.
3. Do zakresu działania:
1) Urzędów w Bydgoszczy i Olsztynie oraz oddziału w Bielsku-Białej - należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w ruchu towarowym,
2) oddziału w Skandawie - należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w ruchu towarowym i związanym z nim ruchu osobowym.
4. Czas urzędowania urzędów i oddziałów, o których mowa w ust. 3, ustala się jak następuje:
1) urzędy w Bydgoszczy i Olsztynie oraz oddział w Bielsku-Białej czynne są w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 15.00,
2) oddział w Skandawie czynny jest codziennie przez całą dobę.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.