Utworzenie Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego.

Monitor Polski

M.P.1974.42.247

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 275
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 1974 r.
w sprawie utworzenia Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego.

Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tworzy się z dniem 1 stycznia 1975 r. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego w drodze przekształcenia Centrali Spożywczej w Warszawie, zwane "Zjednoczeniem".
Siedzibą Zjednoczenia jest m.st. Warszawa.
1.
Nadzór nad Zjednoczeniem sprawuje Minister Handlu Wewnętrznego i Usług.
2.
Zjednoczenie działa według zasad rozrachunku gospodarczego i objęte jest planem centralnym.
1.
W Zjednoczeniu zgrupowane są przedsiębiorstwa wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.
2.
Minister Handlu Wewnętrznego i Usług może dokonywać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.
1.
Podstawowym zadaniem Zjednoczenia jest organizowanie rynku wewnętrznego artykułów spożywczych, a w szczególności:
1)
opracowywanie prognoz rozwoju branży spożywczej,
2)
przewidywanie popytu i kształtowanie struktury konsumpcji,
3)
planowanie racjonalnego rozwoju sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych codziennego zapotrzebowania,
4)
rozwijanie i unowocześnianie bazy materialno-technicznej,
5)
usprawnianie form i techniki sprzedaży,
6)
ustalanie zasad składowania towarów i tworzenia zapasów towarowych oraz gospodarowania nimi,
7)
rozwijanie i wdrażanie postępu organizacyjno-technicznego i ekonomicznego w zgrupowanych przedsiębiorstwach,
8)
organizowanie szkolenia zawodowego i poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników.
2.
Zjednoczenie może prowadzić działalność produkcyjną i pomocniczą w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania zadań Zjednoczenia oraz usługową w zakresie branży.
1.
Do Zjednoczenia stosuje się przepisy uchwały nr 383 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 69, poz. 327, z 1969 r. Nr 10, poz. 93 i z 1970 r. Nr 40, poz. 293).
2.
Szczegółową organizację oraz zakres działania Zjednoczenia określi statut nadany przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
1.
Zasady gospodarki finansowej Zjednoczenia określają odrębne przepisy.
2.
Koszty utrzymania Centrali Zjednoczenia są pokrywane z wpłat wnoszonych przez zgrupowane przedsiębiorstwa obciążających ich koszty własne oraz z własnej działalności gospodarczej Zjednoczenia.
Pracownicy Zjednoczenia są wynagradzani według zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.
1.
Zjednoczenie przejmie majątek oraz prawa i zobowiązania Centrali Spożywczej w Warszawie według stanu na dzień 31 grudnia 1974 r.
2.
Pracownicy Centrali Spożywczej stają się pracownikami Zjednoczenia.
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy:
1)
utworzy z dniem 1 stycznia 1975 r. Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Warszawie w drodze połączenia Centrali Stołecznego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Spożywczymi w Warszawie i zgrupowanych w nim przedsiębiorstw oraz przekaże je pod nadzór Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług,
2)
przekaże etaty Centrali Stołecznego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Spożywczymi w Warszawie do planu i budżetu centralnego.
1.
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr 441 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie utworzenia oraz zasad organizacji działania gospodarczych organizacji grupujących państwowe przedsiębiorstwa resortu handlu wewnętrznego, objęte planem centralnym, zmieniona uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1973 r.
2.
Traci moc uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń państwowych terenowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego (Monitor Polski z 1968 r. Nr 5, poz. 28 i z 1970 r. Nr 10, poz. 85).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego.

1. Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Warszawie,

2. Krakowskie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Krakowie,

3. Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Łodzi,

4. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego we Wrocławiu,

5. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Białymstoku,

6. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Bydgoszczy,

7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Gdańsku,

8. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Katowicach,

9. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Kielcach,

10. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Koszalinie,

11. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Krakowie,

12. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Lublinie,

13. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Łodzi,

14. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Olsztynie,

15. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Opolu,

16. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Poznaniu,

17. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Rzeszowie,

18. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Szczecinie,

19. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Warszawie,

20. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego we Wrocławiu,

21. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Zielonej Górze,

22. Przedsiębiorstwo Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi.