Utworzenie zakładowych i branżowych funduszów regulacji płac.

Monitor Polski

M.P.1974.6.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 33
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 1974 r.
w sprawie utworzenia zakładowych i branżowych funduszów regulacji płac.

W celu uzupełniania środków na regulacje i podwyżki płac pracowników gospodarki uspołecznionej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
W przedsiębiorstwach państwowych tworzy się zakładowe fundusze regulacji płac.
2.
W zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących przedsiębiorstwa państwowe tworzy się branżowe fundusze regulacji płac.
Zakładowe i branżowe fundusze regulacji płac tworzy się z części oszczędności funduszu płac, powstających w przedsiębiorstwach zgodnie z uchwałą nr 91 Rady Ministrów z dnia 7 maja 1971 r. w sprawie zasad korekty funduszu płac oraz zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki (Monitor Polski z 1971 r. Nr 32, poz. 201 i z 1973 r. Nr 40, poz. 240), ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały.
1.
Oszczędności funduszu płac przedsiębiorstwa, ustalone po dokonaniu rozliczeń z bankiem za każdy kwartał:
1)
w 75% pozostają w przedsiębiorstwie,
2)
25% podlegają przekazaniu do zjednoczenia (jednostki równorzędnej),

zgodnie z uchwałą nr 43 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych oraz grupujących je zjednoczeniach (Monitor Polski z 1973 r. Nr 12, poz. 70 i z 1974 r. Nr 6, poz. 41).

2.
Z oszczędności funduszu płac pozostałych w przedsiębiorstwie na koniec roku obliczeniowego:
1)
50% oszczędności przeznacza się na zakładowy fundusz regulacji płac,
2)
50% oszczędności wykorzystuje przedsiębiorstwo we własnym zakresie - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów wymienioną w ust. 1 i zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały; z oszczędności tych mogą być również podwyższane stawki płac zasadniczych oraz stosowane wyższe tabele płac pracowników na zasadach i w trybie określonych odrębnymi uchwałami Rady Ministrów.
3.
Z przekazanych do zjednoczenia oszczędności funduszu płac przedsiębiorstw:
1)
60% oszczędności przeznacza się na branżowy fundusz regulacji płac,
2)
40% oszczędności wykorzystuje zjednoczenie we własnym zakresie, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów wymienioną w ust. 1, ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały.
1.
Zakładowy fundusz regulacji płac przeznaczony jest na powiększanie środków na regulacje płac w danym przedsiębiorstwie, przeprowadzane na podstawie uchwał Rady Ministrów lub decyzji Prezydium Rządu.
2.
Branżowy fundusz regulacji płac przeznaczony jest na:
1)
powiększanie środków na regulacje płac w danej branży, przeprowadzane na podstawie uchwał Rady Ministrów lub decyzji Prezydium Rządu,
2)
finansowanie podwyżek płac, wynikających z zastosowania nowych tabel płac i taryfikatorów kwalifikacyjnych, wprowadzanych w trybie przewidzianym w pkt 1.
3.
Wykorzystanie środków zakładowego i branżowego funduszu regulacji płac następuje na podstawie uchwały Rady Ministrów lub decyzji Prezydium Rządu.
Zakładowe i branżowe fundusze regulacji płac nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.
25% oszczędności funduszu płac z lat 1971, 1972 i 1973, nie wydatkowanych do dnia wejścia w życie uchwały, podlega przekazaniu do właściwego zjednoczenia na branżowy fundusz regulacji płac.
Uchwały nie stosuje się do:
1)
jednostek inicjujących, wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego na podstawie uchwały nr 320 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzania kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach gospodarczych,
2)
przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych objętych uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie systemu zarządzania i zachęt materialnych w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu materiałów budowlanych.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym stosowanie zasad określonych w uchwale w spółdzielczych zakładach pracy.
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą nie stosuje się przepisów uchwały nr 91 Rady Ministrów z dnia 7 maja 1971 r. w sprawie zasad korekty funduszu płac oraz zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanych przez banki (Monitor Polski z 1971 r. Nr 32, poz. 201 i z 1973 r. Nr 40, poz. 240).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1974 r.