Monitor Polski

M.P.1957.51.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1957 r.

UCHWAŁA NR 206
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 1957 r.
w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, utworzona przy KC PZPR, ma uprawnienia szkoły wyższej, nadane Szkole przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.
§  2. Zadaniem Szkoły jest przygotowanie do pracy w dziedzinie partyjnej, społeczno-kulturalnej, gospodarczej oraz pogłębianie zainteresowań naukowych z zakresu nauk społecznych wyróżniających się działaczy partyjnych, społecznych, państwowych i gospodarczych o wysokim poziomie ogólnym, odpowiednich kwalifikacjach ideowo-politycznych i dużym wyrobieniu społecznym.
§  3. Szkoła posiada osobowość prawną.
§  4.
1. Sekretariat KC PZPR sprawuje z ramienia PZPR kierownictwo, zarząd i pieczę nad Szkołą oraz zatwierdza preliminarz Szkoły.
2. W zakresie poziomu naukowego i dydaktycznego Szkoły sprawuje nadzór Minister Szkolnictwa Wyższego, z którym Szkoła uzgadnia plany działalności naukowo-badawczej oraz plany i program studiów.
§  5.
1. Organizację wewnętrzną Szkoły, zasady działania organów Szkoły, warunki dopuszczenia do studiów, uprawnienia absolwentów oraz kwalifikacje wymagane dla personelu naukowo-dydaktycznego Szkoły określa statut Szkoły, nadany Szkole przez Sekretariat KC PZPR.
2. Tryb doboru kandydatów na studia ustala Sekretariat KC PZPR.
§  6. Statut Szkoły, uzgodniony z Ministrem Szkolnictwa Wyższego, rozciągnie na nią przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki, dotyczące organizacji wewnętrznej szkół wyższych.
§  7. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.