Monitor Polski

M.P.1952.A-25.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1952 r.

UCHWAŁA NR 130
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 8 marca 1952 r.
w sprawie utworzenia w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego Centralnego Zarządu Miejskiego Handlu Mięsem.

§  1. W związku z uchwałami Prezydium Rządu:
a) Nr 699 z dnia 20 września 1951 r. w sprawie organizacyjnego uporządkowania handlu mięsem i wyrobami mięsnymi na terenie m. st. Warszawy,
b) Nr 43 z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie tworzenia terenowych przedsiębiorstw państwowych pod nazwą "Miejski Handel Mięsem" dla koordynacji i nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Mięsem - tworzy się w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego Centralny Zarząd Miejskiego Handlu Mięsem z siedzibą w Warszawie, zwany dalej "Centralnym Zarządem", działający według zasad ustalonych uchwałą Prezydium Rządu z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie włączenia w skład ministerstw centralnych zarządów (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-5, poz. 63).
§  2. Przedmiotem działania Centralnego Zarządu jest nadzór i koordynacja działalności terenowych przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Mięsem, utworzonych odrębnymi zarządzeniami prezydiów rad narodowych w trybie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439), a prowadzących detaliczny handel mięsem i wyrobami mięsnymi oraz rybami. W szczególności do zadań Centralnego Zarządu należy:
a) opracowywanie zbiorczych planów działalności przedsiębiorstw oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b) opracowywanie zasad organizacji i techniki obrotu towarowego,
c) ustalanie zasad współpracy z aparatem przetwórstwa i handlu hurtowego w branży mięsnej i rybnej,
d) nadzór nad przetwórstwem pomocniczym, prowadzonym przez przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Mięsem,
e) dbanie o stały postęp w zakresie techniki handlu, obsługi konsumenta i o racjonalizację,
f) analiza działalności przedsiębiorstw i opracowywanie wniosków dla Ministra Handlu Wewnętrznego i prezydiów rad narodowych,
g) prowadzenie analizy rynku w zakresie asortymentu i jakości towarów,
h) zawieranie umów planowych oraz porozumień z instytucjami i urzędami centralnymi w skali ogólnokrajowej,
i) nadzór i koordynacja gospodarki finansowej przedsiębiorstw,
j) regulowanie zagadnień zatrudnienia, płac, norm oraz akcji socjalnej,
k) instruktaż w zakresie zagadnień inwestycyjnych,
l) regulowanie zagadnień gospodarki materiałowej,
ł) koordynacja rozwoju i rozmieszczenia sieci przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Mięsem.
§  3. Wykonanie uchwały i ustalenie terminu rozpoczęcia działalności Centralnego Zarządu porucza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.