Utworzenie w Krynicy Morskiej Oddziału Urzędu Celnego w Gdańsku - Nowy Port.

Monitor Polski

M.P.1961.84.351

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 6 października 1961 r.
w sprawie utworzenia w Krynicy Morskiej Oddziału Urzędu Celnego w Gdańsku - Nowy Port.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania organów administracji celnej (Dz. U. z 1952 r. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w Krynicy Morskiej Oddział Urzędu Celnego w Gdańsku - Nowy Port.
Do zakresu działania Oddziału w Krynicy Morskiej należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w ruchu osobowym i towarowym na wodach wewnętrznych.
Czas wykonywania czynności urzędowych Oddziału w Krynicy Morskiej ustala się na całą dobę.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.