Utworzenie Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie. - M.P.1952.A-79.1277 - OpenLEX

Utworzenie Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-79.1277

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1955 r.

ZARZĄDZENIE NR 214
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 1952 r.
w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie poddania wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. Nr 34, poz. 242) zarządza się, co następuje:
W Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie tworzy się Studium Zaoczne Wychowania Fizycznego, zwane dalej "Studium".
1. 1
Nauka w Studium trwa 5 lat i jest prowadzona według programu obowiązującego w wyższych szkołach wychowania fizycznego.
2.
Ukończenie Studium daje uprawnienia przewidziane dla absolwentów wyższych szkół wychowania fizycznego.
1.
O przyjęcie na Studium mogą się ubiegać osoby posiadające wykształcenie licealne.
2.
Warunkiem przyjęcia na Studium jest dwuletnia praca zawodowa lub trzyletnia praca społeczna w dziedzinie kultury fizycznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej może zezwolić na przyjęcie na Studium osób nie spełniających warunków wymienionych w § 3, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38).
Studenci mają obowiązek wykonywania zleconych im prac, uczestniczenia w zjazdach informacyjnych, sesjach semestralnych i organizacyjnych.
Odbycie poszczególnych lat Studium zalicza się na podstawie wykonanych prac kontrolnych, ćwiczeń oraz złożonych kolokwiów i egzaminów.
Na czele Studium stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek rektora Akademii Wychowania Fizycznego.
Szczegółową organizację Studium oraz plan studiów określi zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, wydane w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1952 r.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 325 z dnia 27 października 1955 r. (M.P.55.102.1403) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1955 r.