Monitor Polski

M.P.2001.38.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.
§  4.
1. Do udziału w pracach Komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
2. W pracach Komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 i 2, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac.