Monitor Polski

M.P.2001.38.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.
§  3.
1. Prezesa Rady Ministrów, w pracach Komitetu Rady Ministrów i grupy, o której mowa w § 8 ust. 2, reprezentuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. Niezależnie od reprezentacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określoną w ust. 1 do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów lub grupy, o której mowa w § 8 ust. 2.