Monitor Polski

M.P.2001.38.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.
§  17.
1. Komitet Rady Ministrów po rozpatrzeniu dokumentu rządowego dokument ten przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów, lub wyraża opinię o tym dokumencie albo go odrzuca, albo też kieruje do rozstrzygnięcia w innym terminie lub po spełnieniu określonych wymogów.
2. Komitet Rady Ministrów może:
1) zobowiązać do opracowania, uzgodnienia i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu dokumentu rządowego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień,
2) wystąpić z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Sekretarza Rady Ministrów o skierowanie dokumentu rządowego celem zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub inny wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
3. Do czasu rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów i podjęcia rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, organ uprawniony może wycofać wniesiony dokument rządowy.