Monitor Polski

M.P.2001.38.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.
§  13.
1. W czasie posiedzenia Komitet Rady Ministrów rozpatruje wyłącznie dokumenty rządowe i inne sprawy objęte doręczonym porządkiem obrad.
2. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez Prezesa Rady Ministrów albo Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład tego Komitetu, zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.