Monitor Polski

M.P.2001.38.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.
§  11.
1. Sekretarz Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu uprawnionego o usunięcie braków formalnych dokumentu rządowego wniesionego do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów lub o jego uzupełnienie w terminie 14 dni.
2. W razie gdy dokument rządowy:
1) nie odpowiada wymaganiom określonym w uchwale nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 15, poz. 144, z 1998 r. Nr 12, poz. 202, z 1999 r. Nr 32, poz. 498 i z 2001 r. Nr 33, poz. 547), a w szczególności nie dołączono do niego:
a) protokołu rozbieżności,
b) ustosunkowania się organu uprawnionego do zgłoszonych uwag,
c) informacji o przeprowadzeniu międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej,
d) informacji o wyrażeniu zgody na zwolnienie dokumentu rządowego z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą lub o rozpatrzeniu go przez tę Komisję,
e) opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej co do zgodności dokumentu rządowego z prawem Unii Europejskiej,
f) opinii Rządowego Centrum Legislacji co do jakości oceny skutków społecznych, ekonomicznych i prawnych dokumentu rządowego oraz zakresu jego konsultacji społecznych,
2) nie zostały usunięte występujące w nim braki formalne albo nie został on uzupełniony w sposób lub w terminie, o którym mowa ust. 1

- nie podlega on rozpatrzeniu przez Komitet Rady Ministrów, a Sekretarz zwraca ten dokument organowi uprawnionemu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W uzasadnionych przypadkach dokument rządowy niespełniający wymagań, o których mowa w ust. 2, może zostać rozpatrzony przez Komitet Rady Ministrów, wyłącznie za zgodą Przewodniczącego tego Komitetu, jeżeli osoby wchodzące w skład Komitetu nie wyrażą sprzeciwu na posiedzeniu, na którym dokument ten ma być rozpatrzony.