Utworzenie Stałego Zespołu Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2001.38.623

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 2001 r.
w sprawie utworzenia Stałego Zespołu Rady Ministrów.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Stały Zespół Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem Rady Ministrów", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach należących do zakresu działania Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
1.
W skład Komitetu Rady Ministrów wchodzą:
1)
przewodniczący, którym jest wiceprezes Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów,
2)
wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów,
3)
członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach,
4)
przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w § 3.
2.
Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów, przewodniczy temu Komitetowi.
3.
Sekretarzem Komitetu Rady Ministrów jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego tego Komitetu urzędnik służby cywilnej zatrudniony w komórce organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego Komitetu.
1.
Prezesa Rady Ministrów, w pracach Komitetu Rady Ministrów i grupy, o której mowa w § 8 ust. 2, reprezentuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Niezależnie od reprezentacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określoną w ust. 1 do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów lub grupy, o której mowa w § 8 ust. 2.
1.
Do udziału w pracach Komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
2.
W pracach Komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3.
Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 i 2, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac.
1.
Zadaniem Komitetu Rady Ministrów jest przygotowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projektów rozstrzygnięć oraz wyrażanie opinii lub udzielanie rekomendacji dokumentom rządowym, które będą przedłożone Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów do rozpatrzenia.
2.
Komitet Rady Ministrów rozpatruje również inne sprawy niż określone w ust. 1, powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
3.
Jeżeli Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na wniesienie dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów bez uprzedniego rozpatrzenia go przez Komitet Rady Ministrów, Przewodniczący tego Komitetu może wyrazić opinię lub udzielić rekomendacji temu dokumentowi.
1.
Dokumenty rządowe do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów mogą wnosić, zgodnie ze swoją właściwością, członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie, zwani dalej "organami uprawnionymi".
2.
Centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), nad których działalnością sprawują nadzór ministrowie, opracowują, uzgadniają i wnoszą do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów dokumenty rządowe za pośrednictwem tego ministra, a wojewodowie - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3.
Pełnomocnicy Rządu są uprawnieni do wnoszenia do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów dokumentów rządowych w zakresie udzielonych im upoważnień do opracowywania i uzgadniania tych dokumentów, określonych w aktach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116).
4.
Jeżeli, na podstawie odrębnych przepisów, podmiot inny niż określony w ust. 1 jest uprawniony do wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, podmiot ten wnosi taki dokument do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów po porozumieniu z właściwym ministrem.
1.
Komitet Rady Ministrów może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu Komitetu Rady Ministrów, jeżeli Komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
1.
Prezes Rady Ministrów albo Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów może zarządzić rozpatrzenie dokumentu rządowego wniesionego do rozpatrzenia przez ten Komitet w trybie obiegowym.
2.
Jeżeli dokument rządowy wniesiony do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów nie wymaga zajęcia stanowiska przez ten Komitet w pełnym składzie, Prezes Rady Ministrów albo Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów może, spośród członków tego Komitetu, utworzyć grupę roboczą i powierzyć jej rozpatrzenie tego dokumentu w trybie określonym dla prac Komitetu Rady Ministrów.
Komitet Rady Ministrów albo jego Przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.
1.
Organ uprawniony wnosi dokument rządowy do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza tego Komitetu.
2.
Sekretarz przekazuje osobom wchodzącym w skład Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń tego Komitetu wniesione dokumenty rządowe, nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia, na którym mają być rozpatrzone te dokumenty. W przypadkach uzasadnionych szczególną pilnością sprawy, termin ten, na polecenie lub za zgodą Prezesa Rady Ministrów albo Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów, może być skrócony.
1.
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu uprawnionego o usunięcie braków formalnych dokumentu rządowego wniesionego do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów lub o jego uzupełnienie w terminie 14 dni.
2.
W razie gdy dokument rządowy:
1)
nie odpowiada wymaganiom określonym w uchwale nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 15, poz. 144, z 1998 r. Nr 12, poz. 202, z 1999 r. Nr 32, poz. 498 i z 2001 r. Nr 33, poz. 547), a w szczególności nie dołączono do niego:
a)
protokołu rozbieżności,
b)
ustosunkowania się organu uprawnionego do zgłoszonych uwag,
c)
informacji o przeprowadzeniu międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej,
d)
informacji o wyrażeniu zgody na zwolnienie dokumentu rządowego z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą lub o rozpatrzeniu go przez tę Komisję,
e)
opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej co do zgodności dokumentu rządowego z prawem Unii Europejskiej,
f)
opinii Rządowego Centrum Legislacji co do jakości oceny skutków społecznych, ekonomicznych i prawnych dokumentu rządowego oraz zakresu jego konsultacji społecznych,
2)
nie zostały usunięte występujące w nim braki formalne albo nie został on uzupełniony w sposób lub w terminie, o którym mowa ust. 1

- nie podlega on rozpatrzeniu przez Komitet Rady Ministrów, a Sekretarz zwraca ten dokument organowi uprawnionemu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.
W uzasadnionych przypadkach dokument rządowy niespełniający wymagań, o których mowa w ust. 2, może zostać rozpatrzony przez Komitet Rady Ministrów, wyłącznie za zgodą Przewodniczącego tego Komitetu, jeżeli osoby wchodzące w skład Komitetu nie wyrażą sprzeciwu na posiedzeniu, na którym dokument ten ma być rozpatrzony.
1.
Komitet Rady Ministrów odbywa posiedzenia w stałych terminach. Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów na polecenie Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy albo na wniosek osób wchodzących w skład tego Komitetu, może wyznaczyć inny termin posiedzenia, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów i właściwe osoby.
2.
Zawiadomienia o posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów, wraz z porządkiem obrad, Sekretarz tego Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu, nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.
3.
Prezes Rady Ministrów albo Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów może, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zwołać posiedzenie w trybie nagłym. W takim przypadku Sekretarz Komitetu Rady Ministrów przedstawia na posiedzeniu uzasadnienie nagłego trybu jego zwołania. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1.
W czasie posiedzenia Komitet Rady Ministrów rozpatruje wyłącznie dokumenty rządowe i inne sprawy objęte doręczonym porządkiem obrad.
2.
Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez Prezesa Rady Ministrów albo Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład tego Komitetu, zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
1.
Uwagi do dokumentu rządowego, który ma być rozpatrzony przez Komitet Rady Ministrów, mogą być zgłoszone nie później niż do godz. 1200 dnia poprzedzającego stały termin posiedzenia tego Komitetu, pod rygorem ich pominięcia.
2.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uwagi do dokumentu rządowego mogą być zgłoszone przez osoby wchodzące w skład Komitetu Rady Ministrów wyłącznie na posiedzeniu i podlegają rozpatrzeniu tylko za zgodą Przewodniczącego tego Komitetu.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do dokumentów rządowych włączonych do porządku obrad bez zachowania terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2.
1.
W posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, oprócz osób, o których mowa w § 2-4, stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza tego Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu Rady Ministrów.
2.
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów informuje osoby, o których mowa w ust. 1, o zasadach uczestnictwa w posiedzeniu, w szczególności o rygorach wynikających z ochrony informacji niejawnych.
Dokumenty rządowe i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu referuje Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów albo przedstawiciel organu uprawnionego lub wskazany przez Przewodniczącego członek tego Komitetu.
1.
Komitet Rady Ministrów po rozpatrzeniu dokumentu rządowego dokument ten przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów, lub wyraża opinię o tym dokumencie albo go odrzuca, albo też kieruje do rozstrzygnięcia w innym terminie lub po spełnieniu określonych wymogów.
2.
Komitet Rady Ministrów może:
1)
zobowiązać do opracowania, uzgodnienia i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu dokumentu rządowego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień,
2)
wystąpić z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Sekretarza Rady Ministrów o skierowanie dokumentu rządowego celem zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub inny wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
3.
Do czasu rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów i podjęcia rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, organ uprawniony może wycofać wniesiony dokument rządowy.
1.
Z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów sporządza się, pod nadzorem Sekretarza tego Komitetu i z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, pełny zapis jego przebiegu, zwany dalej "zapisem posiedzenia", oraz protokół ustaleń posiedzenia Komitetu Rady Ministrów, zwany dalej "protokołem ustaleń".
2.
Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.
3.
Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych.
4.
Członek Komitetu Rady Ministrów może zgłosić do Przewodniczącego tego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń.
5.
Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić również z urzędu w każdym czasie.
6.
Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz Komitetu Rady Ministrów, za zezwoleniem Przewodniczącego tego Komitetu.
7.
Zapis posiedzenia oraz protokół ustaleń przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o archiwizacji dokumentów rządowych.
1.
Komitet Rady Ministrów składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.
2.
Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów składa sprawozdanie z działalności tego Komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.