Monitor Polski

M.P.1948.47.244

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 20 kwietnia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Rudzkie Zakłady Przemysłu Węglowego".

Na podstawie art. art. 1 i 16 dekretu z dnia 3.I.1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P Nr. 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
§  1. Utworzono na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 24.2.1945 r. Nr. 24/B/D/45 w drodze okólników Generalnego Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego Nr. 1 z dnia 2.3.1945 r. i Nr 16 z dnia 20.3.1945 r. "Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego" działać będzie nadal w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad gospodarki handlowej i postanowień niniejszego zarządzenia: pod nazwą "Rudzkie Zakłady Przemysłu Węglowego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione, zwane dalej "przedsiębiorstwo".
§  2. 1 Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Bytomiu.
§  3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wykonywanie wszelkich czynności związanych z eksploatacją złóż węglowych i prowadzeniem należących do przedsiębiorstwa zakładów górniczych i przemysłowych.
§  4. 2 Nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Górnictwa.
§  5. 3 Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  6. 4 Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja powoływana i zwalniana przez Ministra Górnictwa i składająca się z Dyrektora Naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie, oraz z podległych Dyrektorów Naczelnemu trzech Dyrektorów.
§  7. 5 Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami, przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym, w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  8. 6 Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Górnictwa. Minister Górnictwa zarządzi protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie a ruchomego na własność.
§  9. 7 Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut nadany przez Ministra Górnictwa w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  10. 8 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 października 1948 r. (M.P.48.A-86.968) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1948 r.
2 § 4 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-63.746) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1950 r.
3 § 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-63.746) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1950 r.
4 § 6 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-63.746) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1950 r.
5 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-63.746) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1950 r.
6 § 8 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-63.746) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1950 r.
7 § 9 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-63.746) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1950 r.
8 § 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-63.746) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1950 r.