Monitor Polski

M.P.1950.A-11.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 30 grudnia 1949 r.
o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Przeładunkowych dla Małych Portów".

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu, co następuje:
§  1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego, pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Robót Przeładunkowych dla Małych Portów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwem".
§  2. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Słupsku.
§  3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wykonywanie usług portowych w portach Ustka, Darłowo i Kołobrzeg w zakresie: załadowania, wyładowania towarów i ich magazynowania (za wyjątkiem eksploatacji elewatorów zbożowych i zbiorników dla ładunków płynnych) oraz cumownictwa statków.
§  4. Nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Żeglugi.
§  5. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 10 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42).
§  6. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja powoływana i zwalniana przez Ministra Żeglugi, składająca się z Dyrektora, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie, oraz z podległego Dyrektorowi zastępcy Dyrektora.
§  7. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  8. Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Żeglugi.

Minister Żeglugi zarządzi protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.

§  9. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut, nadany przez Ministra Żeglugi w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.