Monitor Polski

M.P.1948.39.158

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 20 marca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Hajduckie Zakłady Hutnicze".

Na podstawie art. 1 dekretu dnia 3.I.1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego pod nazwą: "Huta Batory - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej w skrócie "przedsiębiorstwo.
§  2. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Chorzowie-Batorym.
§  3. 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest hutnicza produkcja żelaza oraz przetwórstwo metalowe.
§  4. Przedsiębiorstwo podlega nadzorowi Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego, którego wytyczne są dla przedsiębiorstwa wiążące.
§  5. 3 Zwierzchni nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Przemysłu Ciężkiego.
§  6. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  7. 4 Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Przemysłu Ciężkiego, składająca się z Dyrektora, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie, oraz podległych Dyrektorowi dwóch Wicedyrektorów.
§  8. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami, przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  9. 5 Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Minister Przemysłu Ciężkiego zarządzi protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie a ruchomego na własność.

§  10. 6 Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Finansów i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.
1 § 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-64.753) z dniem 1 kwietnia 1950 r.
2 § 3 zmieniony przez § 4 pkt 1 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-64.753) z dniem 1 kwietnia 1950 r.
3 § 5 zmieniony przez § 4 pkt 2 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-64.753) z dniem 1 kwietnia 1950 r.
4 § 7 zmieniony przez § 3 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-64.753) z dniem 1 kwietnia 1950 r.
5 § 9 zmieniony przez § 4 pkt 2 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-64.753) z dniem 1 kwietnia 1950 r.
6 § 10 zmieniony przez § 4 pkt 2 i 3 zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (M.P.50.A-64.753) z dniem 1 kwietnia 1950 r.