Monitor Polski

M.P.1948.56.332

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 maja 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego"

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
§  1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad gospodarki handlowej pod nazwą "Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwo".
§  2. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Warszawie.
§  3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
1. Wykonywanie projektów typowych budynków przemysłowych i handlowych, urządzeń pomieszczeń, oraz opracowywanie projektów standaryzowanych elementów tych budynków i urządzeń.
2. Wykonywanie projektów zakładów przemysłowych lub poszczególnych budynków o specjalnym znaczeniu dla przemysłu i handlu.
3. Nadzorowanie na zlecenie Ministra Przemysłu i Handlu wykonywania projektowania budownictwa przemysłowego w Centralnych Zarządach Przemysłu, przedsiębiorstwach wydzielonych i instytucjach podległych Ministrowi P. i H. oraz opiniowanie projektów budynków dla przemysłu i handlu, objętych planem inwestycyjnym i ich kosztów budowy na żądanie władz i urzędów.
4. Wykonywanie wszelkich innych zadań z zakresu projektowania budownictwa przemysłowego zleconych przez Ministra Przemysłu i Handlu.
§  4. Nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Przemysłu i Handlu. Nadzór ten Minister Przemysłu i Handlu może zlecić wyznaczonemu przez siebie przedsiębiorstwu lub instytucji.
§  5. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  6. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Przemysłu i Handlu i składająca się z Dyrektora reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi dwóch Wicedyrektorów.
§  7. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami, przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  8. Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu i Handlu. Minister Przemysłu i Handlu zarządzi protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.
§  9. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Odbudowy w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.