Monitor Polski

M.P.1950.A-10.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 29 grudnia 1949 r.
o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Biuro Zagranicznego Obrotu Filmów".

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrem Skarbu i Ministrem Handlu Zagranicznego, co następuje:
§  1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego, pod nazwą: "Biuro Zagranicznego Obrotu Filmów - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej w skróceniu " przedsiębiorstwem".
§  2. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Warszawie.
§  3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest zakup, sprzedaż i opracowanie oraz wymiana filmów z zagranicą.
§  4. Przedsiębiorstwo podlega nadzorowi Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego, której wytyczne są dla przedsiębiorstwa wiążące.
§  5. Zwierzchni nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Kultury i Sztuki. Nadzór ten w zakresie handlu zagranicznego wykonuje Minister Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki.
§  6. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Kultury i Sztuki i składająca się z Dyrektora reprezentującego Dyrekcję samodzielnie, oraz z podległego Dyrektorowi Wicedyrektora.
§  7. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej ogonków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 10 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42).
§  8. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  9. Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki. Minister Kultury i Sztuki zarządzi protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.
§  10. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut, nadany przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrem Skarbu i Ministrem Handlu Zagranicznego, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.