Monitor Polski

M.P.1947.136.847

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 sierpnia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 20 października 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne". 1

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr 8, poz. 42 z dnia 3 lutego 1947 r., zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego, pod nazwą: "Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwem".
§  2. 3 Siedzibą przedsiębiorstwa jest m. st. Warszawa.
§  3. 4 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
a) wydawanie:

1. dzieł naukowych oraz wszelkiego rodzaju wydawnictw fachowych i popularnych z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i pokrewnych,

2. podręczników i pomocy naukowych dla szkół rolniczych i leśnych zakładów naukowych,

3. fachowych wydawnictw urzędowych,

4. periodyków rolniczych, leśnych i pokrewnych,

5. druków i ksiąg administracyjnych,

6. innych wydawnictw zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministerstwo Leśnictwa,

b) prowadzenie zakładów graficznych i introligatorskich,
c) prowadzenie badań dotyczących kierunków rozwoju i potrzeb literatury rolniczej i leśnej,
d) utrzymywanie łączności w dziedzinie wydawnictw naukowych i oświatowych z organizacjami i instytucjami rolniczymi i leśnymi w kraju i za granicą,
e) fachowe doszkalanie kadr redaktorskich w zakresie wydawnictw rolniczych i leśnych.
§  4. 5 Nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa.
§  5. 6 Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania, odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi Rozporządzenie Rady Ministrów.
§  6. 7 Przedsiębiorstwo prowadzi i reprezentuje Dyrektor samodzielnie.

Dyrektor zarządza przedsiębiorstwem przy pomocy podległego mu jednego zastępcy.

Dyrektora przedsiębiorstwa i jego zastępcę powołuje i zwalnia Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa.

§  7. 8 Do ważności zobowiązań, zaciąganych przez przedsiębiorstwo, wymagane jest współdziałanie:
a) Dyrektora łącznie z zastępcą Dyrektora lub pełnomocnikiem w granicach jego pełnomocnictwa, albo
b) zastępcy Dyrektora łącznie z pełnomocnikiem w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników łącznie w granicach ich pełnomocnictw.

Dokumenty obrotu pieniężnego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, powinny być podpisane przez Dyrektora łącznie z głównym (starszym) księgowym lub osoby przez nich do tego upoważnione.

§  8. 9 Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Leśnictwa. Ministrowie ci zarządzą protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.
§  9. 10 Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut, nadany przez Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Leśnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Finansów, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
6 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
8 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
9 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.
10 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 25 lipca 1950 r. (M.P.50.A-89.1119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1950 r.