Monitor Polski

M.P.2016.701

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Art.  1.
1. Przy Marszałku Senatu tworzy się Polonijną Radę Konsultacyjną.
2. Zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej, zwanej dalej "Radą", jest wyrażanie opinii:
1) w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą;
2) na temat projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą;
3) o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą.
3. Wyniki prac Rady Marszałek Senatu przedstawia Prezydium Senatu i właściwym komisjom senackim.
Art.  2. 1

Członków Rady, w liczbie nie większej niż szesnastu, powołuje i odwołuje Marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy. Marszałek Senatu może powoływać w skład Rady również inne osoby. Kadencja Rady odpowiada okresowi kadencji Senatu.

Art.  3.
1. Marszałek Senatu zwołuje przynajmniej raz w roku posiedzenia Rady i przewodniczy ich obradom.
2. Marszałek Senatu może zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.
Art.  4.
1. Członkowie Rady pełnią swe obowiązki honorowo.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, pokrywane są z budżetu Kancelarii Senatu.
3. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Kancelaria Senatu.
Art.  5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art.  6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 uchwały z dnia 4 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.783) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 sierpnia 2016 r.