Monitor Polski

M.P.1952.A-53.787

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 28 maja 1952 r.
w sprawie utworzenia państwowych czteroletnich liceów bibliotekarskich.

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 23 listopada 1945 r. o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 2, poz. 9) i w związku z ustawą z dnia 31 października 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kultury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 400) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się państwowe czteroletnie licea bibliotekarskie, zwane dalej "liceum".
§  2. Otwarcie każdego liceum wymaga osobnego zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki.
§  3. Do liceum przyjmuje się kandydatów na podstawie świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego lub zakładu równorzędnego.
§  4. Liceum realizuje program VIII, IX, X i XI klasy szkoły ogólnokształcącej ze zmianami, spowodowanymi wprowadzeniem przedmiotów zawodowych.
§  5. Program nauczania przedmiotów bibliotekarskich ustala Minister Kultury i Sztuki, a program nauczania przedmiotów ogólnokształcących ustala Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Oświaty.
§  6. Statut liceum bibliotekarskiego wydany zostanie odrębnym zarządzeniem.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 maja 1952 r.