Monitor Polski

M.P.1947.94.624

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 13 czerwca 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane - Katowice - Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione". 1

Na podstawie art. 1 Dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8/47, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1. Wydziela się z administracji Ministerstwa Odbudowy przedsiębiorstwo pod nazwą "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Śląsko-Dąbrowskie" jako państwowe przedsiębiorstwo usługowe, prowadzone według zasad gospodarki handlowej w ramach państwowego planu gospodarczego, zwane w dalszym ciągu "przedsiębiorstwem".

€§ 2.[]  2 Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Katowicach, a terenem działania przedsiębiorstwa jest obszar województwa śląskiego. Minister Budownictwa może rozszerzyć obszar działalności przedsiębiorstwa w drodze zarządzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim. Przedsiębiorstwo może tworzyć oddziały za zgodą Ministra Budownictwa.

§  3. 3 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie wszelkich robót budowlanych oraz prowadzenie działów pomocniczych dla celów budownictwa.
§  4. Przedsiębiorstwo podlega nadzorowi i kontroli Centralnego Zarządu P.P.B., który koordynuje, planuje i instruuje działalność przedsiębiorstwa. Wytyczne Centralnego Zarządu P.P.B. są wiążące dla przedsiębiorstwa.
§  5. Organem nadzorczym, kontrolnym i opiniodawczym przedsiębiorstwa jest Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i zwalniania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  6. 4 Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Budownictwa, a składająca się z dyrektora, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych dyrektorowi dwóch wicedyrektorów.
§  7. 5 Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwa wymagane jest współdziałanie zgodne z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  8. Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa nieruchomy i ruchomy oznaczony przez Ministra Odbudowy.

Minister Odbudowy zarządzi protokólarne przekazanie przedsiębiorstwu przydzielonego majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.

§  9. Szczegółowe zasady organizacji i działania przedsiębiorstwa ustali statut nadany przez Ministra Odbudowy w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, ogłoszony w Monitorze Polskim.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 ust. 3 pkt 1 zarządzenia z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.409) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 ust. 3 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.409) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
3 § 3 zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.409) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
4 § 6 zmieniony przez § 3 zarządzenia z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.409) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 czerwca 1949 r. (M.P.49.A-41.575) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1949 r.