Monitor Polski

M.P.1947.94.629

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lipca 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 13 czerwca 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa budowlanego "Hydrotrest".

Na podstawie art. 1 Dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8/47, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1. Wydziela się z administracji Ministerstwa Odbudowy przedsiębiorstwo pod nazwą "Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane "Hydrotrest" jako państwowe przedsiębiorstwo usługowe, prowadzone według zasad gospodarki handlowej w ramach państwowego planu gospodarczego.
§  2. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Warszawa, a terenem działalności obszar państwa.

Przedsiębiorstwo może za zgodą Centralnego Zarządu P.P.B. otwierać i zwijać oddziały i biura.

§  3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie wszelkich robót w zakresie wodno-inżynierskim, w szczególności odbudowa i budowa śródlądowych dróg wodnych i stoczni, portów śródlądowych i morskich, zbiorników dolinowych i zakładów o sile wodnej, wszelkich obiektów i konstrukcji wodno-inżynierskich, wykonywanie regulacji rzek, melioracji terenów, poszukiwań wód wgłębnych, urządzeń sportowo-wodnych, jak również wykonywanie prac wstępnych studiów i projektów technicznych (konstrukcyjnych) w powyższym zakresie.
§  4. Przedsiębiorstwo "Hydrotrest" podlega nadzorowi i kontroli Centralnego Zarządu P.P.B., który koordynuje, planuje i instruuje działalność przedsiębiorstwa. Wytyczne Centralnego Zarządu P.P.B. są wiążące dla Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego "Hydrotrest".
§  5. Organem nadzorczym, kontrolnym i opiniodawczym Przedsiębiorstwa "Hydrotrest" jest Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i zwalniania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  6. Organem zarządzającym Przedsiębiorstwa "Hydrotrest" jest Dyrekcja, składająca się z Naczelnego Dyrektora i dwóch dyrektorów zarządzających.

§ 7.  1 Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwa wymagane jest współdziałanie zgodne z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:

a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  8. Przekazaniu na rzecz Przedsiębiorstwa "Hydrotrest" ulega majątek Skarbu Państwa nieruchomy i ruchomy oznaczony przez Ministra Odbudowy. Minister Odbudowy zarządzi protokólarne przekazanie Przedsiębiorstwu "Hydrotrest" przydzielonego majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.
§  9. Szczegółowe zasady organizacji i działania Przedsiębiorstwa "Hydrotrest" ustali statut nadany przez Ministra Odbudowy w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, ogłoszony w Monitorze Polskim.
1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 czerwca 1949 r. (M.P.49.A-41.575) zmieniającej nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1949 r.