Monitor Polski

M.P.2019.728

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Zadaniem Zespołu jest:
1) przegląd oraz analiza obowiązujących regulacji prawnych z zakresu nadzoru rynku oraz oceny zgodności, pod kątem potrzeby wzmocnienia efektywności funkcjonujących w Rzeczypospolitej Polskiej systemów oceny zgodności i nadzoru rynku oraz zapewnienia ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;
2) wypracowanie modelowych rozwiązań, które powinny być wprowadzone do krajowego systemu nadzoru rynku i oceny zgodności, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia uczciwej konkurencji i spełniania przez wyroby wysokiego poziomu ochrony, z uwzględnieniem interesu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ram prawnych wyznaczonych przez Unię Europejską;
3) opracowanie rekomendacji dla Rady Ministrów w sprawach określonych w pkt 1 i 2.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw gospodarki;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) Minister Obrony Narodowej,
aa) 1  Minister Sprawiedliwości,
b) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
c) minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
d) 2  (uchylona),
e) minister właściwy do spraw finansów publicznych,
f) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej,
fa) 3  minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin,
g) minister właściwy do spraw informatyzacji,
ga) 4  minister właściwy do spraw klimatu,
h) minister właściwy do spraw pracy,
i) minister właściwy do spraw rolnictwa,
ia) 5  minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
j) 6  (uchylona),
k) minister właściwy do spraw transportu,
l) minister właściwy do spraw wewnętrznych,
m) minister właściwy do spraw zdrowia,
n) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu,
o) Prezes Głównego Urzędu Miar,
p) Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
q) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
r) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
s) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
t) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
u) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
w) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,
x) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
y) Główny Inspektor Farmaceutyczny,
z) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
za) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
zb) Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
zba) 7  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
zc) Główny Inspektor Sanitarny,
zd) Główny Inspektor Transportu Drogowego,
ze) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji,
zf) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,
zg) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
zh) 8  (uchylona),
zi) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie;
3) sekretarz Zespołu - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.  Przewodniczący Zespołu zaprasza Głównego Inspektora Pracy do udziału w pracach Zespołu na prawach członka.
3.  Członkowie Zespołu, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a-m, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej urzędu albo podległej jednostki organizacyjnej,
2) w ust. 1 pkt 2 lit. n-zi i ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej reprezentowanego podmiotu.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, do którego zadań należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2) określanie porządku obrad Zespołu;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
5) wyznaczenie zastępcy przewodniczącego spośród członków Zespołu.
2.  W przypadku złożenia przez członka Zespołu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.
3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego Zespołu.
§  5.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
§  6.  Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustala szczegółowy zakres i harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  7. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy zadaniowe lub grupy doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.  Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach zadaniowych i doradczych pracowników swoich jednostek organizacyjnych.
§  8.  9
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach. Rozstrzygnięcia spraw zapadają w formie uchwał, z wyjątkiem wstępnych rozstrzygnięć Zespołu lub kwestii organizacyjnych, które Zespół rozstrzyga w drodze uzgodnienia stanowisk. O konieczności podjęcia rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk decyduje przewodniczący Zespołu.
2.  Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, mogą być również podejmowane korespondencyjnie (tryb obiegowy) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. O podjęciu rozstrzygnięcia korespondencyjnie decyduje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
3.  Na posiedzeniach uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Sekretarz Zespołu nie posiada prawa głosu.
4.  W przypadku trybu obiegowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli, którzy przesłali swój głos do sekretarza Zespołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu terminie, pod warunkiem że swoje głosy przesłała co najmniej połowa członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Sekretarz Zespołu nie posiada prawa głosu.
5.  Uzgodnienie stanowiska na posiedzeniu następuje w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do stanowiska przedstawionego przez przewodniczącego Zespołu.
6.  Uzgodnienie stanowiska w trybie obiegowym następuje w przypadku niezgłoszenia sekretarzowi Zespołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sprzeciwu do stanowiska przedstawionego przez przewodniczącego, w wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu terminie.
7.  Każdy z ministrów kierujących działami administracji rządowej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a-m, posiada tylko jeden głos, niezależnie od liczby działów administracji rządowej, którymi kieruje.
8.  Członek Zespołu może upoważnić innego członka Zespołu lub upoważnionego przedstawiciela innego członka Zespołu do oddania głosu w jego imieniu po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego Zespołu.
9.  Sprawy wniesione do rozpatrzenia w trybie obiegowym przesyła się do członków Zespołu na co najmniej trzy dni robocze przed końcem terminu głosowania lub wyrażenia stanowiska. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec skróceniu do jednego dnia roboczego.
§  9.  10  Protokoły z posiedzeń Zespołu oraz z rozstrzygnięć podjętych w trybie obiegowym sporządza niezwłocznie sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo jego zastępca oraz sekretarz Zespołu.
§  10.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  11.  Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  12.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  13.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  14. 
1.  Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia prac Zespołu.
2.  Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu zawiera:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
3) opis przebiegu prac Zespołu w odniesieniu do nałożonych zadań;
4) wnioski płynące z prac Zespołu;
5) rekomendacje dla Rady Ministrów;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
3.  Do sprawozdania z realizacji zadań Zespołu dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych wypracowanych przez Zespół dokumentów.
§  15. 
1.  Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2.  Zespół rozwiązuje się z dniem przyjęcia przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 14.
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. aa dodana przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. fa dodana przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. ga dodana przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. ia dodana przez § 1 pkt 1 lit. e zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. j uchylona przez § 1 pkt 1 lit. f zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. zba dodana przez § 1 pkt 1 lit. g zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. zh uchylona przez § 1 pkt 1 lit. h zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
9 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
10 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 105 z dnia 30 lipca 2020 r. (M.P.2020.678) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.