§ 3. - Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2016 r.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Minister Spraw Zagranicznych;
2)
członkowie:
a)
Minister Rozwoju,
b)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
c)
Minister Finansów,
d)
Sekretarz do Spraw Europejskich, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański.
2.
Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu przedstawicieli administracji rządowej i innych podmiotów.