Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Monitor Polski

M.P.2002.34.536

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - podsekretarz stanu do spraw łączności w Ministerstwie Infrastruktury,
2)
wiceprzewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Techniki Telekomunikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury,
3)
członkowie wyznaczeni po jednej osobie przez:
a)
Ministra Infrastruktury,
b)
Ministra Obrony Narodowej,
c)
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
d)
Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
2.
W skład Zespołu, z prawem głosu, może wchodzić przedstawiciel Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
1.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Zespołu.
2.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu.
3.
Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, może powoływać w ramach Zespołu grupy robocze do opracowania poszczególnych zagadnień.
4.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez przewodniczącego Zespołu.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kwartalne sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.
Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
Zespół jest powołany na okres wykonania zadania, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2002 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.