Utworzenie miasta Oleszyce w województwie przemyskim.

Monitor Polski

M.P.1988.32.286

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1988 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 17 listopada 1988 r.
w sprawie utworzenia miasta Oleszyce w województwie przemyskim.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z 1986 r. Nr 47, poz. 227, z 1987 r. Nr 14, poz. 83 i Nr 33, poz. 181 oraz z 1988 r. Nr 7, poz. 54 i Nr 19, poz. 130) Rada Państwa w porozumieniu z Radą Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Tworzy się miasto Oleszyce w województwie przemyskim.
2.
W skład miasta Oleszyce wchodzi obszar o powierzchni 498,00 ha z terenu wsi Oleszyce z gminy Oleszyce.
1.
Szczegółowego opisu granic miasta dokona Wojewoda Przemyski w drodze zarządzenia.
2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.