Monitor Polski

M.P.1986.34.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 15 grudnia 1986 r.
w sprawie utworzenia miasta Jelcz-Laskowice w województwie wrocławskim.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173 oraz z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262) Rada Państwa w porozumieniu z Radą Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się miasto o nazwie Jelcz-Laskowice w województwie wrocławskim.
2. W skład miasta Jelcz-Laskowice wchodzą:
1) z terenu wsi Jelcz obszar o powierzchni 850 ha,
2) z terenu wsi Laskowice Oławskie obszar o powierzchni 910 ha,

z gminy Laskowice Oławskie.

§  2.
1. Szczegółowego opisu granic miasta dokona Wojewoda Wrocławski w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.