Monitor Polski

M.P.1955.33.311

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1955 r.

UCHWAŁA NR 271
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1955 r.
w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych prezydiów rad narodowych w zakresie administracji torfowej.

Na podstawie art. 20 i 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Organami prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie administracji torfowej są samodzielne oddziały nadzoru nad gospodarką torfową i samodzielne stanowiska pracy wojewódzkiego inspektora gospodarki torfowej.
2. Samodzielne oddziały nadzoru nad gospodarką torfową tworzy się w Prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.
3. W Prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych w: Łodzi, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Zielonej Górze - w zależności od rozmiaru zagadnień nadzoru nad gospodarką torfową - uchwałą prezydium wojewódzkiej rady narodowej, za zgodą Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej, może być utworzone samodzielne stanowisko pracy wojewódzkiego inspektora gospodarki torfowej.
4. W prezydiach wojewódzkich rad narodowych, w których nie utworzono samodzielnego oddziału nadzoru nad gospodarką torfową lub samodzielnego stanowiska pracy inspektora gospodarki torfowej, sprawy gospodarki torfowej należą do zakresu działania zarządu wodno-melioracyjnego.
§  2.
1. Organami prezydiów powiatowych rad narodowych w zakresie administracji torfowej są samodzielne stanowiska pracy powiatowego inspektora gospodarki torfowej.
2. Utworzenie samodzielnego stanowiska pracy powiatowego inspektora gospodarki torfowej, w zależności od potrzeb gospodarki torfowej, nastąpić może w drodze uchwały prezydium powiatowej rady narodowej za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3. W prezydiach powiatowych rad narodowych, w których nie utworzono samodzielnych stanowisk pracy inspektora gospodarki torfowej sprawy gospodarki torfowej należą do zakresu działania rejonowych kierownictw robót wodno-melioracyjnych.
§  3. Uprawnienia władzy naczelnej, wynikające z uchwały Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. - Instrukcja nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 654 z późniejszymi zmianami) w stosunku do samodzielnych oddziałów nadzoru nad gospodarką torfową i stanowisk pracy inspektorów gospodarki torfowej wykonuje Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej.
§  4.
1. Szczegółowy zakres działania samodzielnych oddziałów nadzoru nad gospodarką torfową i samodzielnych stanowisk pracy inspektorów gospodarki torfowej określi Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
2. Wewnętrzny podział organizacyjny samodzielnych oddziałów nadzoru nad gospodarką torfową ustali Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej w porozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji Etatów.
§  5. W zakresie unormowanym niniejszą uchwałą zmienia się przepisy:
1) uchwały Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. - Instrukcja nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 654 z późniejszymi zmianami);
2) uchwały Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. - Instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 655 z późniejszymi zmianami);
3) uchwały Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1950 r. - Instrukcja nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-8, poz. 76 z późniejszymi zmianami).
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, zainteresowanym ministrom i Prezesowi Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.