Utworzenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Monitor Polski

M.P.1972.36.198

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1972 r.

UCHWAŁA Nr 178
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1972 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Tworzy się instytut naukowo-badawczy pod nazwą "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych", zwany dalej "Instytutem".
2.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
3.
Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa.
1.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pracy, płac oraz warunków bytowo-socjalnych ludności pracującej dla potrzeb programowania i realizacji polityki społeczno-ekonomicznej.
2.
W szczególności do zadań Instytutu należy prowadzenie badań w zakresie:
1)
pełnego i racjonalnego zatrudnienia oraz realizowania funkcji ekonomicznej, dochodowej i społecznej zatrudnienia,
2)
wykorzystania kwalifikacji kadr i polityki kadrowej,
3)
płac i innych dochodów z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad racjonalnego różnicowania płac i ustalania wewnętrznej struktury płac oraz zwiększenia efektywności stosowanych systemów płac,
4)
organizacji i wydajności pracy,
5)
ekonomicznych i społecznych warunków pracy załóg,
6)
warunków bytu ludności,
7)
zagadnień socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących zabezpieczenia społecznego,
8)
czasu pracy i wykorzystania wolnego czasu,
9)
społeczno-ekonomicznych aspektów prawa pracy.
Wydatki i dochody Instytutu objęte są budżetem Państwa w części dotyczącej Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.