Utworzenie Instytutu Gospodarki Światowej.

Monitor Polski

M.P.1979.21.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 1979 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Światowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Instytut Gospodarki Światowej podległy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zwany dalej "Instytutem".
Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.
Zadaniem Instytutu jest rozwijanie badań nad strategią rozwojową kraju w zakresie stosunków gospodarczych z zagranicą, a w szczególności prowadzenie badań głównych tendencji rozwojowych gospodarki światowej, rozwoju gospodarczego i integracji państw socjalistycznych, problemów współpracy gospodarczej Polski z państwami socjalistycznymi oraz innymi uprzemysłowionymi i rozwijającymi się krajami świata.
W wykonywaniu swych zadań Instytut współpracuje z Polską Akademią Nauk na podstawie zawartego porozumienia.
Szczegółowy zakres działania, zasady pracy oraz organizację Instytutu określa statut nadany przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Pomieszczenia, środki finansowe oraz etaty niezbędne dla prac Instytutu zapewni Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w ramach limitów narodowego planu społeczno-gospodarczego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1979 r.