Utworzenie i wykorzystywanie Funduszu Rozwoju Rynku.

Monitor Polski

M.P.1984.29.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 182
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1984 r.
w sprawie utworzenia i wykorzystywania Funduszu Rozwoju Rynku.

W celu zwiększenia możliwości aktywizacji działalności gospodarczej służącej zaspokajaniu społecznych potrzeb konsumpcyjnych i zapewnieniu realizacji interesów konsumentów, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244), art. 2 i 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tworzy się Fundusz Rozwoju Rynku, zwany dalej "Funduszem", którego dysponentem jest Minister Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dochodami Funduszu są:
1)
przeznaczone na wpłaty do budżetu środki amortyzacji przedsiębiorstw handlu rynkowego, dla których organem założycielskim jest Minister Handlu Wewnętrznego i Usług, określone przez Ministra Finansów, w wysokości 80% tych wpłat,
2)
wpłaty stanowiące 20% różnicy cen na importowanych towarach rynkowych objętych cenami umownymi, otrzymywanych przez jednostki handlowe w rozliczeniach z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego,
3)
wpłaty stanowiące 30% wpływów z kar za złą jakość, otrzymywanych przez jednostki handlu rynkowego (z ogólnych i branżowych warunków dostaw),
4)
dobrowolne wpłaty jednostek gospodarczych z zysku do podziału,
5)
inne wpływy.
1.
Środki Funduszu przeznacza się w formie dotacji lub pożyczki na:
1)
finansowanie przedsięwzięć dotyczących poprawy jakości towarów i usług w jednostkach handlu wewnętrznego i usług oraz wzrostu poziomu obsługi konsumentów,
2)
finansowanie rozwoju bazy materialno-technicznej odbioru jakościowego i kontroli jakości, a także działań organizacyjnych służących realizacji systemu ochrony i edukacji konsumentów,
3)
uzupełnienie środków na wdrażanie w jednostkach gospodarczych postępu organizacyjno-technicznego i ekonomicznego służącego wzrostowi efektywności gospodarowania w zakresie rynku i produkcji rynkowej,
4)
wyposażenie w fundusze statutowe nowo tworzonych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a w przypadku przedsiębiorstw terenowych przekazywanie środków w formie dotacji dla właściwych budżetów terenowych,
5)
uzupełnianie funduszów rozwoju tych jednostek gospodarczych, które przewidują aktywizację działalności preferowanej ze względu na jej znaczenie dla: wzrostu podaży dóbr konsumpcyjnych i usług, stabilizacji rynku i zapewnienia interesów konsumentów,
6)
finansowanie realizacji inwestycji, zwłaszcza wspólnych, służących rynkowi i jego uczestnikom,
7)
spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez jednostki gospodarcze w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych i usługowych w zakresie preferowanym w centralnych planach rocznych i wieloletnich – gwarantowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
2.
Dopuszcza się możliwość korzystania z Funduszu przez jednostki spółdzielcze odpowiednio do środków wniesionych dobrowolnie przez te jednostki.
3.
Podstawę przyznania środków Funduszu dla jednostek gospodarczych stanowi umowa o ich zagospodarowanie, zawarta przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z wnioskodawcą.
4.
Minister Handlu Wewnętrznego i Usług określi szczegółowo zasady i tryb dysponowania środkami Funduszu.
Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług.
W uchwale nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 26, poz. 235 i z 1984 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4a w ust. 1 po wyrazach: "gospodarki uspołecznionej" dodaje się wyrazy: "oraz ogólnych warunków dostaw poszczególnych branż, wydanych na podstawie uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219, z 1978 r. Nr 31, poz. 114, z 1982 r. Nr 19, poz. 161 oraz z 1983 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 7, poz. 44).",
2)
w § 4a w ust. 2 wyrazy: "do budżetu Państwa" zastępuje się wyrazami: "na rachunek Funduszu Rozwoju Rynku".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1984 r.