Monitor Polski

M.P.1950.A-9.90

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 30 grudnia 1949 r.
o otworzeniu fabryk kalafonii i terpentyny przemysłu leśnego.

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu, co następuje:
§  1. Tworzy się przedsiębiorstwa państwowe prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego pod nazwą:
1) Fabryka Kalafonii i Terpentyny Przemysłu Leśnego z siedzibą w Ptuszy,
2) Fabryka Kalafonii i Terpentyny Przemysłu Leśnego z siedzibą w Szczebrzeszynie

- przedsiębiorstwa państwowe wyodrębnione - zwane dalej "fabrykami Kalafonii i terpentyny".

§  2. Przedmiotem działalności fabryk kalafonii i terpentyny jest wykonywanie wszelkich czynności związanych z produkcją kalafonii i terpentyny z karpiny przemysłowej metodą ekstrakcyjną.
§  3. Fabryki kalafonii i terpentyny podlegają nadzorowi Centralnego Zarządu Przemysłu Leśnego, którego wytyczne są dla nich wiążące.
§  4. Zwierzchni nadzór państwowy nad fabrykami kalafonii i terpentyny sprawuje Minister Leśnictwa.
§  5. Przy każdej fabryce kalafonii i terpentyny powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 10 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42).
§  6. Organem zarządzającym fabrykami kalafonii i terpentyny są Dyrekcje powoływane i zwalniane przez Ministra Leśnictwa i składające się z dyrektora reprezentującego Dyrekcję samodzielnie, oraz z podległego mu wicedyrektora.
§  7. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez fabryki kalafonii i terpentyny wymagane jest współdziałanie; zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a) dyrektora łącznie z wicedyrektorem, albo
b) dyrektora lub wicedyrektora łącznie z pełnomocnikiem handlowym, w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie, w granicach ich pełnomocnictw.
§  8. Przekazaniu na rzecz poszczególnych fabryk kalafonii i terpentyny ulega majątek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministra Leśnictwa. Minister Leśnictwa zarządzi protokólarne przekazanie fabrykom kalafonii i terpentyny majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.
§  9. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania fabryk kalafonii i terpentyny ustali statut nadany przez Ministra Leśnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.