Monitor Polski

M.P.1948.56.333

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 maja 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego.

Na podstawie art. art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego pod nazwą "Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego", zwane dalej w skrócie "C.Z.B.P".
§  2. "C. Z. B. P." ma siedzibę w Warszawie.
§  3. 2 Przedmiotem działalności "C.Z.B.P." jest koordynowanie, nadzorowanie, kontrolowanie, oraz ogólne kierownictwo działalności przedsiębiorstw budownictwa przemysłowego, wymienionych w dołączonym do niniejszego zarządzenia wykazie, oraz przeprowadzanie badań, mających na celu unowocześnienie metod budownictwa przemysłowego.
§  4. Wytyczne "C. Z. B. P." wydane w zakresie jego kompetencji są wiążące dla przedsiębiorstw nadzorowanych.
§  5. Nadzór państwowy nad C. Z. B. P. sprawuje Minister Przemysłu i Handlu.
§  6. Przy C. Z. B. P. powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  7. 3 Organem zarządzającym "C.Z.B.P." jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Budownictwa, składająca się z Dyrektora Naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie i z podległych Dyrektorowi Naczelnemu czterech Dyrektorów.
§  8. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez C.Z.B.P. wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami, przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  9. Przekazaniu na rzecz C. Z. B. P. ulega majątek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministra Przemysłu i Handlu. Minister Przemysłu i Handlu zarządzi protokolarne przekazanie C. Z. B. P. przydzielonego majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.
§  10. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania C. Z. B. P. ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

ZAŁĄCZNIK  4

WYKAZ

przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi,
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 3 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie,
4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 4 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gliwicach,
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 5 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą we Wrocławiu,
6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 6 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Szczecinie,
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 7 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gdańsku,
8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 8 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Olsztynie,
9. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 9 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
10. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 11 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Poznaniu,
11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 12 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Radomiu,
12. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 13 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
13. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 14 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 15 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Tarnowie,
15. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 16 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Chrzanowie,
16. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 17 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Opolu,
17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 18 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach,
18. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 19 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Bielsku,
19. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 20, przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Częstochowie,
20. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 21 -przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Kielcach,
21. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 22 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Piotrkowie,
22. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Nr 1 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
23. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Nr 2 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie,
24. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Nr 3 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Katowicach,
25. Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Nr 1 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
26. Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Nr 2 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gliwicach,
27. Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Nr 3 - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Krakowie,
28. Przedsiębiorstwo Chłodni Kominowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gliwicach,
29. Przedsiębiorstwo Urządzeń Klimatyzacyjnych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
30. Przedsiębiorstwo Wierceń Badawczych i Robót Fundamentowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie,
31. Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budowy i Sprzętu Budowlanego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.
4 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 lipca 1948 r. (M.P.48.A-67.504) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 sierpnia 1948 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 października 1948 r. (M.P.48.A-81.756) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1948 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. (M.P.50.A-35.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1950 r.