Utworzenie centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1983.36.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1983 r.

UCHWAŁA Nr 137
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1983 r.
w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Tworzy się centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów, zwany dalej "funduszem".
2.
Dysponentem funduszu jest Minister Gospodarki Materiałowej.
1.
Dochodami funduszu są:
1)
wpłaty dokonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej z tytułu sprzedaży wyrobów (usług) objętych zakazem:
a)
produkcji,
b)
stosowania przy ich produkcji technologii wytwarzania nadmiernie energochłonnych i materiałochłonnych,
c)
stosowania niektórych materiałów do produkcji określonych wyrobów (usług),
2)
wpłaty dokonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej z tytułu przekroczenia limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych - w wysokości ustalonych opłat dodatkowych oraz kary nakładane za nieprzestrzeganie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej,
3)
wpłaty jednostek gospodarki uspołecznionej z tytułu przekroczenia państwowych normatywów zużycia paliw, energii, surowców i materiałów, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów,
4)
dotacje z centralnego funduszu postępu techniczno-ekonomicznego,
5)
wpłaty z budżetu Państwa określane corocznie w ustawie budżetowej,
6)
dobrowolne wpłaty jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
2.
W centralnych planach rocznych będą wyodrębniane niezbędne środki dewizowe do dyspozycji Ministra Gospodarki Materiałowej w celu zapewnienia realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu.
1.
Zasady i tryb dokonywania wpłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, określa Minister Gospodarki Materiałowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Minister Gospodarki Materiałowej przedstawia wnioski Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrom Finansów oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki o wydzielenie odpowiednich środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2.
1.
Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej jednostkom gospodarki uspołecznionej w formie nie oprocentowanych pożyczek i dotacji na:
1)
podejmowanie przedsięwzięć modernizacyjnych skierowanych na uzyskanie efektów oszczędnościowych w zakresie paliw, energii, surowców lub materiałów w skali gospodarki narodowej, nie wywołujących pozytywnych skutków ekonomicznych uzasadniających ich podjęcie ze środków jednostki gospodarczej,
2)
podejmowanie przedsięwzięć modernizacyjnych skierowanych na uzyskanie efektów oszczędnościowych w zakresie paliw, energii, surowców lub materiałów w skali gospodarki narodowej, a przekraczających możliwości finansowe jednostki gospodarczej, nawet z uwzględnieniem przysługujących jej ulg w podatkach,
3)
podejmowanie inwestycji wymuszających postęp i efektywność wykorzystania paliw, energii, surowców lub materiałów w skali gospodarki narodowej,
4)
podejmowanie inwestycji w zakresie produkcji substytucyjnej deficytowych paliw i materiałów, przynoszących efekty w skali gospodarki narodowej, przy jednoczesnym braku pozytywnych efektów ekonomicznych u podejmującego, lub przekraczających jego możliwości finansowe,
5)
wdrażanie zakończonych prac badawczych, jeżeli wdrożenie jest pożądane w skali gospodarki narodowej, a nie daje doraźnych efektów ekonomicznych jednostce,
6)
podejmowanie innych przedsięwzięć dotyczących działalności w zakresie oszczędzania paliw, energii, surowców i materiałów.
2.
Zasady i tryb przyznawania nie oprocentowanych pożyczek i dotacji z funduszu - w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych - określa Minister Gospodarki Materiałowej w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
W razie nieosiągnięcia zakładanych efektów przyznana dotacja podlega zwrotowi w trybie ustalonym przez Ministra Gospodarki Materiałowej.
1.
Środki funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku Urzędu Gospodarki Materiałowej.
2.
Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.