Utrata mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1981.29.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1981 r.

UCHWAŁA Nr 233
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 1981 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

W celu uporządkowania aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim oraz zapewnienia jasności co do mocy obowiązującej tych aktów Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uznaje się, że utraciły moc uchwały Rady Ministrów i Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCHWAŁ RADY MINISTRÓW ORAZ PREZYDIUM RZĄDU, KTÓRE UTRACIŁY MOC PRAWNĄ

Lp.Nr uchwały Rady Ministrów (RM) lub Prezydium Rządu (PRz)DataTytułOgłoszona (nr i poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
12345
1RM1.IV.1950 r.o dodatku do uposażenia pracowników państwowych pełniących służbę w meteorologicznych obserwatoriach i stacjach wysokogórskichNr A-41, poz. 473; zm.: 1953 r. Nr A-4, poz. 38
2RM27.V.1950 r.w sprawie tymczasowego statutu Urzędu do Spraw WyznańNr A-78, poz. 905
3RM21.VI.1950 r.w sprawie skrócenia czasu pracy w zakładach podległych Ministrowi Przemysłu CiężkiegoNr A-79, poz. 921
4436 PRz23.VI.1951 r.w sprawie systemu stypendialnego w szkołach zawodowych podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia ZawodowegoNr A-66, poz. 865
5652 PRz15.IX.1951 r.w sprawie nadania statutu Domu Młodego RobotnikaNr A-86, poz. 1179
6931 PRz28.XII.1951 r.w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwiNr A-1, poz. 17 z 1952 r.
756 PRz16.II.1952 r.w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla członków spółdzielni pracyNr A-17, poz. 205
8122 PRz8.III.1952 r.w sprawie finansowania wydatków na propagandę zadań produkcyjnych przedsiębiorstw oraz metod pracy i osiągnięć przodowników i racjonalizatorów produkcjiNr A-25, poz. 314
9468 PRz4.VI.1952 r.w sprawie zabezpieczenia właściwego składu załóg zatrudnionych na drugich i trzecich zmianach w przemysłowych zakładach pracyNr A-53, poz. 782
10580 PRz9.VII.1952 r.w sprawie druków przeznaczonych do publikacji przez plakatowanieNr A-74, poz. 1183
11704 PRz8.VIII.1952 r.w sprawie gospodarki platyną na potrzeby gospodarki narodowejNr A-73, poz. 1162
12621 PRz12.VIII.1953 r.w sprawie zarządu i właściwego wykorzystania domów studenckich i internatów dla młodzieży szkół wyższychNr A-77, poz. 918
13417 RM7.VII.1954 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi HutnictwaNr A-68, poz. 855
14327 PRz29.IV.1955 r.w sprawie młodzieżowych szkół sportowychNr 47, poz. 464
15244 RM11.V.1956 r.w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczegoNr 57, poz. 620 zm.: 1956 r. Nr 99, poz. 1137; 1957 r. Nr 37, poz. 239 i 1972 r. Nr 1, poz. 1
1617 RM8.I.1957 r.w sprawie organizacji szkół przyspobienia rolniczegoNr 13, poz. 94
17285 RM29.VII.1958 r.w sprawie pomocy dla nabywców państwowych nieruchomości rolnych oraz robotników zatrudnionych w państwowych gospodarstwach rolnych i państwowym gospodarstwie leśnym na Ziemiach Zachodnich i w południowej części województwa rzeszowskiegoNr 61, poz. 346
18366 RM4.X.1958 r.w sprawie zakresu działania wojewódzkich rad narodowych w dziedzinie budowy i utrzymania dróg państwowych i mostówNr 80, poz. 457
19523 RM20.XII.1958 r.w sprawie zniesienia Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i MięsaNr 5, poz. 18 z 1959 r.
20159 RM2.V.1959 r.w sprawie wynagrodzenia nauczycieli na kursach ogólnokształcących dla dorosłychNr 41, poz. 188
21228 RM1.VI.1959 r.w sprawie przygotowania pomieszczeń zastępczych dla osób usuwanych z lokali mieszkalnych na podstawie prawomocnych orzeczeńNr 58, poz. 280
22232 RM1.VI.1959 r.w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie uspołecznionego handlu hurtowegoNr 62, poz. 315; zm.: 1960 r. Nr 11, poz. 46, 1970 r. Nr 10, poz. 85
23317 RM20.VII.1959 r.w sprawie określenia przypadków wydawania zezwoleń przez okręgowe urzędy górnicze na wzniesienie, przebudowę lub zniesienie budynków i urządzeń zakładu górniczego za zgodą innych organówNr 66, poz. 339
24283a RM10.VIII.1960 r.w sprawie poprawy organizacji pracy transportu samochodowego oraz zasad wynagradzania i czasu pracy pracowników samochodowychNr 67, poz. 317; zm.: 1967 r. Nr 41, poz. 195
25270 RM13.VII.1961 r.w sprawie wykorzystywania rezerw funduszu płac i planowego zatrudnienia w przedsiębiorstwach na rozrachunku gospodarczymNr 62, poz. 266
26359 RM13.IX.1961 r.w sprawie usprawnienia organizacji transportu samochodowegoNr 77, poz. 324
2717 RM8.I.1962 r.w sprawie zapobieżenia przenikania do obrotu handlowego artykułów przemysłowych nie odpowiadających wymaganiom estetykiNr 7, poz. 22
2858 RM16.II.1962 r.w sprawie stosowania bezwydziałowej struktury organizacyjnej oraz innych form usprawniania organizacji produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowychNr 23, poz. 97
29349 RM8.XI.1962 r.w sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w gospodarce narodowejNr 86, poz. 402
30105 RM16.III.1963 r.w sprawie przyznania dodatku do rentNr 25, poz. 125
31287 RM16.IX.1964 r.w sprawie koncentracji i usprawnienia towarowego transportu samochodowegoNr 71, poz. 334
32187 RM20.VII.1965 r.w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowegoNr 43, poz. 239; zm.: 1975 r. Nr 36, poz. 215
3396 RM22.IV.1966 r.w sprawie stosowania bodźców taryfowych, skłaniających zakłady przemysłowe i organizacje handlowe do przedstawienia się na transport wodny śródlądowyDz.T. i Z.K. Nr 9, poz. 59
3413 RM24.I.1967 r.w sprawie prowadzenia kart kwalifikacyjnych dla niektórych osób zatrudnionych w handlu, przemyśle spożywczym oraz chłodnictwie składowymNr 9, poz. 49
3520 RM24.I.1968 r.w sprawie wzmocnienia i zabezpieczenia dyscypliny pracy i płac w uspołecznionych zakładach pracyNr 3, poz. 17; zm.: 1971 r. Nr 57, poz. 367
36120 RM11.VII.1969 r.w sprawie limitowania zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionejNr 34, poz. 247; zm.: 1971 r. Nr 38, poz. 247
3761 RM6.V.1970 r.w sprawie trybu ustalania opłat i stawek taryfowych za usługi świadczone w obrotach z zagranicą przez jednostki podległe Ministrowi ŻeglugiNr 14, poz. 117; zm.: 1974 r. Nr 40, poz. 233
3835 RM4.II.1972 r.w sprawie rozwoju usługNr 14, poz. 95; zm.: 1974 r. Nr 33, poz. 195 i Nr 41, poz. 243
39107 RM21.IV.1972 r.w sprawie zmian organizacyjnych w zakresie gospodarki wodnejNr 27, poz. 149
40248 RM31.X.1973 r.w sprawie konkursu dla gmin pod nazwą "Gmina-Mistrz Gospodarności"Nr 49, poz. 270
41306 RM31.XII.1973 r.w sprawie zasad zaopatrzenia jednostek drobnej wytwórczości w artykuły niezbędne do świadczenia usług dla ludnościNr 1, poz. 1 z 1974 r.
4280 RM9.IV.1976 r.w sprawie limitowania zużycia energii elektrycznej przez niektórych odbiorców w okresie od dnia 1 maja 1976 r. do dnia 30 kwietnia 1977 r.Nr 17, poz. 77
4380 RM23.VI.1978 r.w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej i bydłaNr 22, poz. 76; zm.: 1980 r. Nr 21, poz. 99